Christen Sveaas i strid om landbrukseiendom

Søndre Land nekter Christen Sveaas å fradele skogarealer fra landbrukseiendommen Viker ved Randsfjorden, som investoren kjøpte for 18 millioner kroner i fjor. Ordfører Anne Hagenborg (Ap) avviser at politisk spill snudde partiets holdning i saken.

Rekordkjøp: Christen Sveaas nektes av kommunen å splitte opp og fradele flere tusen mål skog innover i Søndre Land fra Viker Gård. Sveaas har klaget til Fylkesmannen. Rådmannen i kommunen fikk selv dele opp en eiendom i fjor. Foto: Ketil Koppang landbruks- og næringsmegling.
Eiendom

Christen Sveaas lå i en årrekke i strid med Nordre Land om å få konsesjon på flere skogteiger. Han kom ingen vei med hverken kommunen eller Fylkesmannen i tidligere Oppland fylke, men endte i 2017 opp med personlig å få konsesjon for skogsdrift på to eiendommer på totalt 2.000 mål produktiv skog etter å ha klaget helt opp til Landbruksdepartementet.

Sveaas trodde lenge han ville møte større velvilje i Søndre Land. Investoren bladde i april i fjor opp 18 millioner kroner for Viker Gård, som dermed ble den største og dyreste landbrukseiendommen som noensinne er omsatt i det åpne markedet i kommunen. Viker består av rundt 7.800 mål produktiv skog og snaut 300 mål dyrket mark. Planen til Sveaas har vært å selge skogarealene for 13 millioner kroner til Kistefos Træsliberi, der Sveaas eier 87 prosent gjennom Kistefos Skog. Gårdshuset og matjorden er avtalt solgt for fem millioner kroner til driftssjefen i Kistefos Træsliberi, som har tenkt å bo der.

Men kommunen ga i november Sveaas avslag på delingssøknaden. Han fikk heller ikke medhold i klagen, som i mars ble sendt videre til Fylkesmannen i Innlandet. Saken skal her behandles i løpet av juni, får Kapital opplyst. Dersom Sveaas ikke får medhold, må han enten søke konsesjon, hvilket han sikkert ikke vil få hvis han ikke har tenkt å bo der, eller selge eiendommen videre.

Fikk positive signaler

En grobunn for Sveaas’ optimisme var at Søndre Land kommune tidligere har gitt fradelingstillatelse da en gårdbruker solgte sin eiendom, Grevsjølia på 7.000 mål, til Kistefos for rundt ti år siden. Ved Grevsjøen har Kistefos videreutviklet et hyttefelt i samarbeid med kommunen.

Sveaas fikk dessuten positive signaler fra daværende Ap-ordfører før kommunevalget i fjor høst.

⎼ Jeg er helt klar på at den tidligere ordfører Terje Odden ville ha gått inn for å tillate fradeling, skriver Sveaas i en e-post til Kapital.

Odden, som ikke stilte til gjenvalg, sier i et intervju med Oppland Arbeiderblad fra november at Sveaas ble møtt på en positiv måte, riktignok før det forelå noe saksfremlegg, fordi “det er til det gode for Søndre Land om vi får inn personer som Christen Sveaas, som vil satse i vår kommune”.

⎼ Så vidt jeg er blitt informert om, uoffisielt selvfølgelig, aksepterte nåværende ordfører Anne Hagenborg å nekte fradeling av skogen på Viker Gård for å få støtte fra Senterpartiet til å bli ordfører i kommunen. Hvorvidt dette er korrekt vet jeg selvfølgelig ikke, jeg er sikker på at det vil bli benektet, hevder Sveaas.

Ordføreren avviser spekulasjonene til Sveaas om en hestehandel.

⎼ Jeg kjenner meg ikke igjen i det i det hele tatt. Denne saken ble behandlet i Søndre Land Arbeiderparti, og der var vi enige med hensyn til vedtaket som ble gjort, sier Hagenborg til Kapital. Ordføreren legger til at hun har forståelse for at Sveaas er skuffet.

⎼ Saken har ikke med politisk hensyn til Senterpartiet og ordførervervet å gjøre?

⎼ Nei, denne saken var oppe etter at jeg var blitt ordfører. Vi har ikke diskutert det i partiet før vi skulle forberede saksbehandlingen, sier Hagenborg.

Verner skogen: Christen Sveaas har blant annet spilt inn Kistefos Træsliberis frivillige vern av skog som et argument for at Søndre Land bør la ham skille ut skogarealene fra Viker Gård som erstatningsskog. Foto: Per Martin Norli

Valgkamptema

Saken om deling av Viker ble debattert under kommunevalgkampen, med Sp som en klar motstander. Avisen Nationen mente blant annet på lederplass at en deling ville ha undergravet prinsippet om “driftsmessig god løysing” for jordbruket.

Kommunevalget ga ingen endring av det politiske flertallet i Søndre Land. Ap og Sp hadde flertall både før og etter valget.

Da formannskapet i kommunen behandlet søknaden om deling i november, ble den avslått med seks mot én stemme, Rune Selj (H) var eneste for, skriver Nationen. Begrunnelsen til flertallet var jordlovens paragraf 12, som omhandler deling av landbrukseiendom.

Sveaas kommer på sin side med en rekke argumenter for delingen. Han peker blant annet på at delingsreglene ble endret for noen år siden slik at det skulle bli enklere å få tillatelse (se fakta).

Deling av landbrukseiendom

Det var daværende landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) som i 2013 la frem et lovforslag som skulle forenkle reglene om deling av landbrukseiendom. De nye reglene i jordloven åpner i større grad opp for skjønnsmessige avveininger tilpasset lokale behov. I tillegg åpner forslaget for å gi unntak fra reglene ved fradeling av mindre areal i forbindelse med grensejustering etter matrikkelloven. Forslagets mål var å legge til rette for bedre harmonisering av eiendoms- og bruksstruktur og økt bosetting i distriktene. Ministeren ville ha en delingsbestemmelse som gir utviklingsmuligheter og som ikke først og fremst har oppmerksomheten rettet mot forbud. Utgangspunktet må være at det skal gis delingssamtykke når fradelingen ikke er i strid med viktige landbruksmessige hensyn, uttalte Vedum.

Regjeringen.no

Spiller inn vern av skog

Kistefos Træsliberi har ca. 175.000 mål skog i seks kommuner i Randsfjordregionen, mesteparten i Nordre Land kommune. Sveaas påpeker at Kistefos har stilt store skogarealer til frivillig vern. I et brev fra investoren til kommunen fra i fjor går det frem at Fylkesmannen har ønsket at Kistefos verner totalt 32.000 mål skog. Sveaas mener Stortinget har lagt vekt på at skogeiere som gjør slike tiltak må få kjøpe erstatningsskog.

⎼ Akkurat denne passer godt, vi har 1,6 km felles grense, slår Sveaas fast overfor Kapital. Han legger til at Viker Gård ⎼ uten skogen ⎼ men med nesten 300 mål innmark og stor hovedbygning på ca. 800 kvadratmeter, selges videre til en ivrig kjøper som vil bosette seg der, fikse opp hovedbygningen, og drive gården.

Sa nei: – Vi ønsker Sveaas velkommen i Søndre Land på alle måter, men her var det en delingssak som vi syntes det var vanskelig å støtte, sier ordfører Anne Hagenborg. Foto: Søndre Land kommune

⎼ Vesentlig ulempe

Hagenborg medgir at det må foreligge vektige grunner for å si nei til deling.

⎼ Men vår vurdering var at det er grunnlag for å si nei. Og med hensyn til frivillig vern ble vi gjort kjent med dette, men vi vurderte ikke det, vi vurderte gården i Søndre Land. Vi syntes det var en vesentlig ulempe for gården at det ikke ble inntekter fra skog, og bortfall av beiterett, sier ordføreren.

Sveaas hevder på sin side at skogens inntekter ikke dekker renter og avdrag på kjøpesummen for skogarealet.

⎼ Det var jo derfor ingen som bød takst i de to årene Viker Gård lå ute til salgs. Det var rett og slett ikke lønnsomt. Videre mener jeg det er en klar saksbehandlingsfeil av kommunen ikke å legge vekt på Stortingets vedtak om vern av skog, som Kistefos nå er potensiell leverandør av, anfører Sveaas, som selv gav rett under takst for eiendommen.

Hipp som happ

Oppland Arbeiderblad skrev i desember at Søndre Land sa ja til rådmannen i kommunen, da han søkte om å fradele 26 mål skog fra et småbruk på 98 mål uten bebyggelse. Rådmannen ville selge skogteigen til et par som driver hesteaktiviteter.

I og med at rådmannen var inhabil, var det Vestre Toten som først behandlet saken, og som gav innstilling om å avslå søknaden.

Vestre Toten skrev i saksfremlegget at både selgers og kjøpers eiendommer er lite drivverdige, og at det således “kan hevdes å være litt hipp som happ hvem som eier skogen”. Et enstemmig formannskap i Søndre Land valgte å legge innstillingen fra Vestre Toten til side og godkjenne søknaden.

⎼ Rådmannens egen fradeling kjenner jeg ikke godt til, men det overrasker ikke at det gikk greit for ham, skriver Sveaas i en e-post til Kapital.

Rådmannens egen fradeling kjenner jeg ikke godt til, men det overrasker ikke at det gikk greit for ham.
Christen Sveaas

Anne Hagenborg mener sakene ikke er sammenlignbare.

⎼ Vi vurderte det da som at det ikke var noen ulempe for noen. I saksfremlegget fra Vestre Toten skrev de at det var litt hipp som happ. Da så vi hen til det at det skal være en ulempe hvis man skal si nei til deling, sier ordføreren.

⎼ Sveaas har tidligere møtt mye motstand i Nordre Land og vektlagt at han har blitt møtt på en bedre måte i Søndre Land, men det endrer seg kanskje nå?

⎼ Jeg synes det er trist hvis han opplever det sånn. Vi ønsker å møte alle på en positiv måte. Og vi ønsker ham velkommen i Søndre Land på alle måter, men her var det en delingssak som vi syntes det var vanskelig å støtte.

christen sveaas
landbrukseiendom
Reportasjer
Eiendom