Handelsbanken: Lav risiko, god avkastning

Handelsbanken er den nordiske storbanken som har dårligst aksjekursutvikling hittil i 2020. Nedgangen på 14 prosent er mer enn det dobbelte av de andre store nordiske bankene. Men gitt Handelsbankens risikoprofil mener vi dette er uberettiget.

Analytiker Christoffer Adams. Foto: Iván Kverme Foto: Ivan Kverme

Høy kredittkvalitet

Etter vår mening overvurderer konsensus tapsavsetningene for andre halvår med 140 prosent. Handelsbanken genererer en mindre volatil inntektsstrøm der en høy andel av inntektene kommer fra den historisk sett mer stabile rentenettoen. Videre har banken høy kredittkvalitet og lavere risiko knyttet til hvitvasking enn de andre store nordiske bankene. Handelsbanken tilbyr også en avkastning fra resultat pr. aksje på 9,2 prosent, som er sjenerøst sammenlignet med det svenske aksjemarkedets gjennomsnitt på 5,3 prosent. Nylig oppgraderte vi Handelsbanken til en kjøpsanbefaling, med et kursmål på 100 svenske kroner.

For pessimistiske til inntjeningen

Når det gjelder inntjeningsestimatene, mener vi konsensus undervurderer resultatet i 2020 med syv prosent. Konsensus forventer at banken i år skal ta avsetninger for utlånstap på 2.935 millioner svenske kroner. Hittil i år har Handelsbanken imidlertid bare tatt 635 millioner i tapsavsetninger. For at konsensusestimatet skal være riktig, må tapsavsetningene for andre halvår bli 2.300 millioner, eller nesten fire ganger så høye som i første halvår. Vi mener fasiten vil bli under halvparten, og estimerer avsetninger for utlånstap på 961 millioner i andre halvår.

Vi regner utlånsboken til Handelsbanken for å være av høyere kvalitet enn snittet av de nordiske storbankene. Handelsbanken har nest høyest andel av utlånseksponering mot personmarkedet, som hovedsakelig er boliglånseksponering. Historisk har utlånstap for banker vært mye høyere på utlån til bedriftssektoren enn på utlån til bolig i personmarkedet. Handelsbanken har også den høyeste andelen av utlån med pant i eiendom. Videre er utlånsbeløpene lave i forhold til verdiene på eiendommene, når det gjelder både eksponering mot bolig og næringseiendom. Av bankene vi dekker har Handelsbanken det laveste nivået av misligholdte lån, mens avsetningsgraden for disse misligholdte lånene er 38 prosent pr. juni 2020, noe som er over gjennomsnittet for de nordiske bankene.

Lavere hvitvaskingsrisiko

Flere av de nordiske bankaksjene har lidd under spekulasjoner og avsløringer om innblanding i hvitvasking. Uten en bank i Baltikum og med en desentralisert forretningsmodell tror vi risikoen for problemer knyttet til hvitvasking er vesentlig lavere for Handelsbanken enn for de andre nordiske storbankene.

Utviklingen i inntjeningsestimatene og aksjekursene på børsen i Stockholm har sendt inntjeningsavkastningen (neste års inntjeningsestimater i forhold til aksjekursene) for det svenske aksjemarkedet til historisk lave nivåer, rundt 5.4 prosent. Handelsbankens inntjeningsavkastning er derimot over ni prosent. Dette har ført til en historisk stor forskjell regnet på dette måltallet. Differansen er nå mer enn to standardavvik over det historiske gjennomsnittet. I sum mener vi derfor at Handelsbanken nå ser ut som et godt kjøp.