Mot en oljehet børshøst?

Oljeprisen viser litt styrke, noe som kanskje kan løfte oljeaksjene på Oslo Børs. 

Full støtte: Regjeringen og olje- og energiminister Tina Bru har kommet oljenæringen i møte i form av nye fordelaktige endringer i petroleumsskattesystemet. Det vil også DNO-aksjonærene kunne nye godt av, mener analytiker Christian Yggeseth i Danske Bank Markets. Foto: NTB Scanpix

Den norske kjerneinflasjonen viste i juli – på årsbasis – en vekst på 3,5 prosent, opp fra 3,2 prosent i juni. Prisveksten på importerte varer var særlig høy, noe som også reflekterer en svak norsk kronekurs. Veksten i kjerneinflasjonen ligger nå høyere enn hva Norges Bank har lagt til grunn, noe som isolert sett kan tale for en oppjustering av rentebanen. Likevel garanterer vi at investorene på Oslo Børs kan se frem til en lang periode med en svært så forsiktig og avmålt Norges Bank.

Den amerikanske sentralbanken har vært tydelig på at styringsrenten kommer til å være nær null i løpet av neste toårsperiode, en politikk støttet i første rekke av utsikter til langt fra noen aggressive inflasjonsutsikter samt en ledighetskø man ikke har sett maken til på flere tiår. Andre land følger etter – siden januar har den svenske reporenten vært null, etter å ha vært negativ siden februar 2015. Riksbankens egne prognoser tilsier at reporenten forblir null de nærmeste årene. I Danmark har styringsrenten vært på minus 0,65 prosent siden januar 2016 – og nå utelukker heller ikke Bank of England minusrenter en gang i fremtiden. I vår ble den britiske basisrenten satt ned fra 0,75 til 0,1 prosent. Hvordan de langsiktige effektene blir av de voldsomme kvantitative stimulansene, sett i sammenheng med betydelige globale finanspolitiske tiltak, gjenstår å se. En heftig oppgang i gullprisen vitner nok om flere investorer som allerede nå vil sikre sine posisjoner mot en fremtid preget av høye inflasjonsrater.

Massive rentestimulanser

Tross pandemiutbrudd, en pågående handelskrig mellom USA og Kina og andrekvartalsrapporter som i mange tilfeller ikke gir grunn til særlig børsstøtte – i sum klatrer likevel børsene, som den amerikanske delindeksen S&P 500, gradvis mot nye historiske toppnoteringer. Samtidig er det hverken overbevisende makrorapporter eller elleville inntjeningsutsikter for 2021 som driver markedene – rentenivået er altså hovednøkkelen til børsfesten. Historisk lave statsobligasjonsrenter, kombinert med svært så lav avkastning på selskapsobligasjoner, skaper en massiv kapitalflom over i aksjer. Dette til tross for at børser, som den brede europeiske børsindeksen Stoxx Europe 600 Index, handles til stadig fallende dividendeutsikter, slik vi omtalte i forrige utgave av Kapital. Strategene ser imidlertid hvilken voldsom rentestimulans som omkapsler egenkapitalmarkedene, og flere, som aksjestrategene i Danske Bank, oppjusterer nå sine tidligere mer forsiktige prognoser. Ifølge Finansavisen venter banken mellom 7 og 12 prosent avkastning for globale aksjer kommende tolv måneder, inkludert utbytter. Et lavt rentenivå i overskuelig fremtid er altså et viktig premiss for Danske Banks nå oppjusterte prediksjoner. Banken peker likevel på et par potensielle risikofaktorer, som det forestående amerikanske presidentvalget.

Mer Aker Solutions-moro

Seneste tids kursoppgang i Aker Solutions-aksjen har gitt Kapital-porteføljen god støtte. Bare i løpet av den siste måneden, utløst i første rekke av meldingen om at selskapet fusjonerer med Kværner, kan selskapets aksjonærer glede seg over en kursoppgang på godt over hundre prosent. Aker-sfæren arbeider på høygir med å få frem datterselskapenes reelle markedsverdier. For som Aker Solutions meldte i midten av august, vil offshore vind-virksomheten bli overført til Aker Offshore Wind Holding, mens karbonfangstvirksomheten overføres til Aker Carbon Capture. Aker Solutions vil i den forbindelse hente inn penger til begge selskapene, og størrelsesordenen vil være på rundt 500 millioner kroner til hvert av datterselskapene, totalt en milliard kroner.

Selskapene blir i slutten av august tatt opp til notering på Merkur Market. De strukturelle industrigrepene som nå blir gjort, er uansett en god illustrasjon på at fornybartankegangen i Aker-systemet som sådan nå skyter fart. Vi lar Aker Solutions forbli i Kapital-porteføljen, og mener det ut fra rent fundamentale betraktninger er rom for klart høyere kurser. Så langt i år er den ned med over 20 prosent.

Oljeopptur

– Legger vi til grunn en flat oljepris på 50 dollar de neste 10 årene, vil dagens portefølje generere en fri kontantstrøm på 12 prosent i snitt pr. år. Dette skulle tilsi at DNO kan betale et relativt generøst utbytte når oljemarkedet stabiliserer seg, skriver analytiker Christian Yggeseth i Danske Bank Markets i denne utgaven av analytikerkræsjet. Han opererer med en kjøpsanbefaling på DNO med kursmål 9,4, støttet også av utsikter til at selskapet vil dra nytte av de midlertidige endringene i det norske petroleumsskattesystemet. 

Oppsummert gjør vi heller ikke i denne runden noen endringer i Kapital-porteføljen, og beholder dermed Aker Solutions, Seadrill, DNO, Magseis Fairfield samt B2Holding.

graf og tabell Foto: nn
Investor