Renter: Fortsatt nullrente

Renten til Norges Bank blir neppe satt opp i 2021.

Gir gass: Sentralbanksjef Øystein Olsen, og Torbjørn Hægeland, direktør for finansiell stabilitet i Norges Bank, har ingen hast med å forlate nullrentepolitikken. Foto: Are Haram
Investornytt

Styringsrenten til Norges Bank ble våren 2020 redusert med til sammen 1,50 prosentpoeng til null prosent. Det kraftige økonomiske tilbakeslaget og stor usikkerhet om den videre utviklingen tilsier, ifølge Norges Bank, at renten holdes på null “til det er klare tegn til at forholdene i økonomien normaliseres”.

Sentralbankens prognose for videre renteutvikling tilsier at renten ligger i ro frem til andre halvår 2022, og deretter gradvis heves etter hvert som aktiviteten nærmer seg et mer normalt nivå. Dermed kan boliglånstagere nyte godt av renter på 1-tallet i hvert fall de kommende månedene.

Les alle prognosene for 20 bransjer og sektorer i det nye året her.

– Slik vi vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå en god stund fremover, sa sentralbanksjef Øystein Olsen i november.

Norges Bank har understreket at det er stor usikkerhet om den videre gjeninnhentingen i norsk økonomi. Når en vaksine blir bredt tilgjengelig, regner sentralbanken med at veksten tiltar. Det vil likevel ta tid før produksjon og sysselsetting er tilbake på nivåene fra før pandemien. 

Øystein Olsen & Co. ønsker trolig å se en klar bedring i sine data før det kan komme på tale å øke renten. Den underliggende inflasjonen er over målet på to prosent, men styrkingen av kronen siden mars og utsikter til lav lønnsvekst tilsier i prognosene at den vil avta.

Negativ rapport

Nylig publiserte Norges Bank rapporten fra sitt regionale nettverk, der 300 bedriftsledere og organisasjoner blir intervjuet om økonomiske utsikter. Dette har over tid vist seg å være den viktigste enkeltfaktoren i sentralbankens vurderinger av norsk økonomi.

– Bedriftene tror at aktiviteten vil være uendret det neste halvåret, men de er veldig usikre på utviklingen fremover. Mye vil avhenge av smittetallene og gjeldende smitteverntiltak i samfunnet, heter det i rapporten, som er svakere enn Norges Banks forventningsundersøkelse og norsk PMI, en innkjøpssjefindeks. Disse viser økt optimisme og aktivitet. Løpende konsum- og detaljomsetningstall viser videre at varekonsumet har holdt seg høyere enn normalt, men at det har avtatt under den pågående nedstengningen.

Bedriftene i Norges Banks nettverk forbereder på sin side nye runder med permitteringer og oppsigelser.

Meglerhus ser renteøkning

Selv om nedstengingen har dempet aktiviteten fra starten av november, åpner både DNB Markets og Nordea Markets for at Norges Bank vil heve renten sent i 2021, ett år tidligere enn sentralbanken til nå har signalisert, ifølge Finansavisen.

Basert på Norges Banks mønster de siste årene vil en eventuell fremskyndelse av rentehevningen kunne vente til data klart viser at utviklingen bedrer seg. Det vil i hvert fall være tydelig kommende sommer, mener Nordea Markets.

DNB Markets peker på at utsiktene er betydelig bedret gitt de seneste vaksineutviklingene. “Vårt hovedscenario er fortsatt at Norges Bank vil komme med sin første rentehevning i mars 2022. Men gitt de rette forholdene kan en hevning komme i andre halvår 2021. For at det skal skje må innhentingen av økonomien være tilstrekkelig sterk og sammenfallende med fortsatt sterk boligprisvekst,” skriver meglerhuset i en oppdatering.

øystein olsen
norges bank
prognoser 2021
Investor
Investornytt