+ mer
Får innsyn: Den tidligere Vimpelcom-sjefen Jo Lunder kan notere seg en foreløpig seier før den kommende erstatningssaken han har mot staten.  Foto: Heiko Junge / NTB

Økokrim tvunget til å utlevere saksdokumenter

Høyesterett har nå slått fast at Økokrim må utlevere straffesaksdokumentene fra etterforskningen av Jo Lunder. Dokumentene er sentrale i erstatningssaken den tidligere Vimpelcom-sjefen har anlagt mot staten.  

– Det har vært mye motgang i denne saken, og vi er meget fornøyd med at Høyesterett nå har opprettholdt lagmannsrettens beslutning. Vi har foreløpig ikke fått dokumentene, men vi vil få dem, opplyser advokat Sven Eriksrud i Schjødt. 

Det har vært mye motgang i denne saken, og vi er meget fornøyd med at Høyesterett nå har opprettholdt lagmannsrettens beslutning.
Sven Eriksrud, advokat og partner i Schjødt

Eriksrud representerer den tidligere Vimpelcom-sjefen Jo Lunder, som har saksøkt staten ved  Justis- og beredskapsdepartementet for erstatning for uberettiget straffeforfølgelse. Saken var i utgangspunktet berammet til november i fjor, men ble utsatt og skal nå opp i august i år. 

Finansavisen har tidligere omtalt at Jo Lunder kan bli tildelt et betydelig beløp, skulle han vinne frem. To uavhengige sakkyndige har kommet frem at han skal ha tapt mellom 60 og 90 millioner kroner i lønn før skatt i 2016 og 2017, mens det samlede fremtidige tapet etter skatt ble beregnet til mellom 400 og 530 millioner kroner.

Etterforsket i to år

Lunder ble pågrepet av Økokrim i november 2015 og siktet for grov korrupsjon. Den tidligere fotballprofilen var konsernsjef i det skandaleombruste russiske teleselskapet Vimpelcom i perioden 2011 til 2015.

Vimpelcom er Russlands nest største teleselskap, og i 2012 ble selskapet satt under etterforskning for korrupsjon.  I 2016 innrømmet selskapet å ha betalt 114 millioner dollar, om lag en milliard kroner, i bestikkelser for å få mobillisenser i Usbekistan. Saken endte med at Vimpelcom inngikk forlik med amerikanske og nederlandske myndigheter, noe som kostet selskapet syv milliarder kroner. 

Saken var en internasjonal skandale og vakte ikke minst oppsikt her i Norge, ettersom Telenor eide en tredjedel av aksjene i Vimpelcom. Lunder ble etterforsket for en utbetaling til selskapet Takilant i Usbekistan som fant sted like etter han hadde begynt i jobben. Etter en knapp uke i varetekt ble Lunder satt fri etter kjennelse både i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett, men Økokrim opprettholdt siktelsen. Etterforskningen varte i to år, før den i 2017 ble henlagt på bevisets stilling.  

Nektet å utlevere dokumenter

Da Lunder stevnet staten for erstatning i 2020, ba han om å få tilgang til de interne straffesaksdokumentene Økokrim hadde utarbeidet i forbindelse med etterforskningen. Den tidligere telekom-toppen, som blant annet mener han ble urettmessig varetektsfengslet, har hevdet at disse dokumentene er av vesentlig betydning for ansvarsspørsmålet og forsvarligheten av Økokrims håndtering av etterforskningen. 

Staten, på sin side, har anført at Lunder egentlig bare er på “fisketur”.  Regjeringsadvokat Tolle Stabell anførte følgende for lagmannsretten: 

“Ankende part erklærer at Økokrim gjorde seg skyldig i ‘mange feil og forsømmelser’, og bruker denne generelle merkelappen som et ledd i en argumentasjon for at alt internt materiale skal fremlegges i erstatningssaken. Men det er ikke angitt noen konkrete feil som er begått, og hvilke faktiske forhold som skal klarlegges gjennom bevisførselen.” 

Lagmannsretten ga ikke Lunder fullt ut medhold, og fortsatt er det en rekke dokumenter saksøkerne har bedt om å få oversendt som domstolen ikke har tillatt. Det dreier seg blant annet om innsyn i all epost-korrespondanse. Men han har fått medhold i det viktigste – referater fra styrings-, evaluerings- og saksmøter hos Økokrim, bevisnotater, arbeidssiktelse og etterforskningsplan. Lagmannsretten påpekte at dokumentene har en nokså klar relevans for bevistemaet, som er om påtalemyndigheten handlet uaktsomt da de pågrep og varetektsfengslet Lunder. 

Staten anket avgjørelsen til Høyesterett, men kjennelsen ble opprettholdt. 

– Vi er meget godt fornøyd med rettens beslutning, kommenterer Eriksrud. 

Fremstilles som inkompetent

Den kommende erstatningssaken kan bli et interessant skue. Lunder vil åpenbart at staten må stå skolerett og svare for sine handlinger. Både tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch, førstestatsadvokat Marianne Djupesland og førstestatsadvokat Bård Thorsen skal innta vitneboksen.

Sluttinnlegget fra Lunders advokat, Eriksrud, tegner et bilde av Økokrim som nærmest inkompetent. Eriksrud skriver blant annet: 

“Til tross for de mange dokumentene som talte til Lunders fordel, var bevismaterialet i fengslingssaken mot ham begrenset til to norske avisartikler, noen misvisende gjengivelser fra et styremøte i Vimpelcom ti år tidligere, samt to interne e-poster mellom ansatte i Telenor fra oktober 2011. Disse e-postene, som Lunder aldri hadde sett, ga etter Økokrims oppfatning grunnlag for å anta at Lunder forsettlig skulle ha gjort seg skyldig i grov korrupsjon. I virkeligheten ga e-postene uttrykk for det motsatte.”

Eriksrud påpeker videre at saken har hatt store konsekvenser for Lunder. Han hevder at Lunder måtte fratre sin stilling som konsernsjef i Fredriksen Group, i tillegg til vervet som styreleder i Evry ASA, et av Nordens største informasjonsteknologiselskaper, som en følge av Økokrims handlinger. 

Staten avviser kategorisk påstandene og erstatningskravet fra Lunder. Regjeringsadvokat Stabell skriver i sitt sluttinnlegg at staten bestrider erstatningsansvar.

“Lunder har selv satt seg i en slik situasjon at siktelse for grov korrupsjon, pågripelse og begjæring om varetektsfengsling mot ham var nødvendig og rimelig.”

Kapital har prøvd å få en kommentar fra Stabell i anledning denne saken, men han har ikke besvart vår henvendelse. 

Inside
Jus