Skattemyndighetene og selskapet bekrefter at anken er levert og mottatt. 

Equinor   ønsker ikke å kommentere saken ytterligere. Partner Kaare Andreas Shetelig i Wikborg Rein, som representerer staten ved Oljeskattekontoret, påpeker at det ble tatt dissens i tingretten.

– Oljeskattekontoret er uenig i dommen, og synes mindretallets vurdering treffer bedre enn flertallets. De har derfor besluttet å anke, sier han til Kapital.

Uenige om pris

Stridens kjerne er våtgassproduktet C5+, som Equinor Energy selger til morselskapet Equinor ASA. Førstnevnte er et heleid datterselskap som sitter på Equinor-konsernets utvinningstillatelser på norsk sokkel, samt fungerer som operatør på de norske olje- og gassfeltene. 

I 2012 ble prisingsmodellen for C5+ lagt om, og som et resultat fikk Equinor Energy mindre betalt for våtgassproduktet. Dette ga utslag på skatteregningen – mens morselskapet er underlagt alminnelig inntektsskatt, i den aktuelle perioden 28 og 27 prosent, skattlegges datterselskapet med 78 prosent. 

I etterkant oppsto det uenighet mellom skattemyndighetene og selskapet om prisingsmodellen, og dermed også om beskatningen. I oktober 2019 besluttet Klagenemnda for petroleumsskatt å økte Equinor Energys inntekt fra salg av C5+ med omtrent 382 millioner i perioden 2012–2014. 

Syv mill. i sakskostnader

Klagenemndas avgjørelse ble tatt til tingretten av Equinor, og her fikk selskapet medhold. Dommerne var dog ikke enige om dette. 

Rettens flertall mener at det ikke var grunnlag for å endre selskapets inntekt, og opphevet klagenemndas vedtak. Flertallet argumenterer for at Equinors nye modell, som er basert på en avtale inngått med Centrica, gjenspeiler markedsverdien da internavtalen ble revidert i 2012. 

Mindretallet mener at modellen som ble brukt før 2012 er den beste måten å beregne markedsprisen på.

Som et resultat av rettens avgjørelse fastsettes Equinor Energys skatt for de aktuelle årene i tråd med selskapets skattemeldinger. Staten ved Oljeskattekontoret ble også dømt til å betale sakskostnader på hele syv millioner kroner, og i tillegg dekke utgiftene til de fagkyndige meddommerne som var i aksjon i tingretten.