Vant varemerkestrid om navnet på egne rigger

Odfjell Drilling har i nesten 50 år brukt betegnelsen “Deepsea” på sine borerigger, men ble nektet å varemerkeregistrere dette av Patentstyret. Nylig vant imidlertid selskapet frem i klagenemnden.

Varemerke: Deepsea Atlantic er blant riggene hvis navn er varemerkeregistrert av Odfjell Drilling. Foto: Tore Meek
Jus

Deepsea-navnet har vært en del av det norske oljeeventyret siden Deepsea Driller, den første riggen av typen Aker H-3, ble levert i 1974. Året etter kom Deepsea Saga i drift, før en rekke rigger med likelydende navnekombinasjoner ble sjøsatt de følgende tiårene.

Selskapet som eier riggene, Odfjell Drilling ODL, søkte etter hvert Deepsea registrert som varemerke for bruk på borerigger og utleie av slike i en rekke jurisdiksjoner, men møtte motstand hos det norske Patentstyret.

Patentstyret argumenterte for at varemerket er for beskrivende. Den aktuelle bestemmelsen sier at et varemerke ikke kan registreres dersom det beskriver varen eller tjenestens art eller egenskaper. Eksempelvis kan man ikke registrere varemerket “varm” om en jakke eller “super” om varer av god kvalitet.

I tillegg mente Patentstyret at varemerket mangler særpreg. Deepsea er en sammentrekning av ordene “deep” og “sea”, og kan forstås simpelthen som at riggene er i stand til og kan bore på dypt vann.

Fikk støtte

Selskapet påklaget avgjørelsen, og mente den var basert på feil rettsanvendelse. Blant argumentene var at merket først og fremst benyttes overfor en spesialisert og velinformert omsetningskrets, i et marked med få tilbydere. Det er godt innarbeidet, med lang historie og utstrakt bruk både i medier og hos bransjeaktører. Dermed skal det lite til for at det knyttes til selskapets kommersielle virksomhet.

I dette fikk selskapet støtte fra direktør Viggo Bondi i Norges Rederiforbund, som uttalte at det er velkjent i bransjen at “når Deepsea brukes på en flyttbar boreinnretning, så vil alle aktører være kjent med at man står overfor en av Odfjell Drillings boreinnretninger”.

Det ble også påpekt at Deepsea er et konstruert ord, i den forstand at ikke er skrevet på korrekt engelsk. 

“Deepsea gir ikke i seg selv noen direkte og umiddelbar beskrivelse av borerigger og utleie av dette. For å forstå merket på denne måten, kreves det en fortolkningsinnsats,” anførte selskapet.

Fikk medhold

Klagenemnda for industrielle rettigheter (Kfir) var riktignok enig med Patentstyret i at Deepsea kan forstås som dypt hav eller dypvann, og dermed kan være egnet til å angi bruksområdet til riggene. Men nemnden mener at det ikke er nødvendig å konkludere i dette spørsmålet, da det avgjørende er at det skal tas særlig hensyn til “virkninger av bruk av varemerket” før søknadstidspunktet.

“Klager (..) har ifølge dokumentasjonen vært på det aktuelle markedet i nesten 50 år. I denne perioden har klager konsekvent brukt merkeelementet Deepsea på sine borerigger, ofte sammen med svake kjennetegnselementer som eksempelvis Bergen, Stavanger og Atlantic”, skriver Kfir i en fersk avgjørelse.

Klager (..) har ifølge dokumentasjonen vært på det aktuelle markedet i nesten 50 år. I denne perioden har klager konsekvent brukt merkeelementet Deepsea på sine borerigger.
Klagenemnda for industrielle rettigheter

Argumentasjonen knyttet til Odfjell Drillings sentrale posisjon, og at omsetningskretsen er spesialisert, trekkes også frem. I sum mener Kfir at den samlede dokumentasjonen er egnet til å vise langvarig bruk av varemerket, og at Deepsea ble oppfattet som noens særlige kjennetegn for de aktuelle varene og tjenestene på søknadsdagen.

Klagenemnda kom dermed frem til at varemerket kan registreres.