Oljeservicefest i emning?

Den stadig høyere oljeprisen gir forsterkede rammer for en solid industrioppgang for hele spekteret av oljeservicebedriftene. Vi tror flere av børsvinnerne i 2022 nettopp blir å finne innenfor dette segmentet.      

Utålmodig: Selskapsgründer Tor Olav Trøim vil åpenbart intensivere jakten på å skape etterlengtede aksjonærverdier i Borr Drilling når han nå tar plass som styreformann i selskapet.   Foto: Cornelius Poppe/NTB

Vi har i lang tid vært tydelige på at blant oljeserviceselskapene på Oslo Børs er Aker Solutions   et åpenbart kjøp. Vår anbefaling har vært riktig i takt med seneste tids solide kursoppganger, og den nylig fremlagte fjerdekvartalsrapporten viste at selskapet er på riktig vei. I løpet av de tre siste månedene i 2021 omsatte selskapet for 8,7 milliarder kroner, opp fra 6,9 milliarder i samme kvartal året før. Kvartalsresultat før skatt endte på 166 millioner, også det en klar forbedring. 

Investorene liker selskaper som vokser, men som også evner å tilgodese sine aksjonærer med dividender. For 2021 foreslår styret et utbytte på 0,20 kroner pr. aksje, men mer er i emning, ettersom målet er å utbetale et utbytte på mellom 30 og 50 prosent av netto fortjeneste over tid.

Ordrereserven sto ved årsskiftet på nær 50 milliarder, og fjerdekvartal er dermed det syvende kvartalet på rad med vekst i ordrereserven. Ifølge selskapet har 2022 potensial til å bli et år med rekordhøy ordreinngang. 

Vi beholder Aker Solutions-aksjen i Kapital-porteføljen, og forventer god kursstøtte som følge av flere revitaliserte kursmål og et selskap som dokumenterer at veksten ikke går på bekostning av marginene. Ledelsen hever selv prognosene for inneværende år, og venter nå en klar økning i driftsinntekter. Underliggende EBITDA ventes også å bli høyere enn i 2021. 

Siste tolv måneder henger undervannsentreprenørselskapet Subsea 7    klart bak de øvrige kursbevegelsene på Oslo Børs, en utvikling som i stor grad skyldes en serie svake kvartalsrapporter. Ordrene har strømmet på, men et gjennomgående problem har vært tendenser til at den økte aktiviteten binder såpass mye kapital at det hemmer dets utbyttekapasitet. Hva selskapet gir av signaler nettopp rundt nivået på arbeidskapitalen vil investorene være særlig oppmerksomme på når fjerdekvartalstallene kommer i begynnelsen av mars. Inntil videre beholder vi Subsea7     i Kapital-porteføljen, og tror den lave aksjekursen alt i alt representerer et attraktivt inngangsnivå.  

Sjømatsektoren skyter ytterligere fart 

Siden årsskiftet har oppdrettsgigantene på Oslo Børs gått kraftig i kurs. Men rammene for ytterligere oppganger synes fortsatt gode, hevdet nylig analytiker Christian Nordby i meglerhuset Kepler Cheuvreux overfor Kapital. Lakseprisen er så langt i år signifikant høyere enn den var på samme tid i fjor, dette skaper i sin tur gode marginutsikter for selskapene. Nordbys hovedtese er at laksemarkedet ser usedvanlig bra ut preget av høy etterspørsel i flere sentrale markedsregioner kombinert med et moderat tilbud. Dette presser prisen for laks ytterligere opp, hvilket igjen vil gi rekordinntjening for lakseselskapene i 2022, mener han. Og lykkes oppdretterne med å holde kontroll med kostnadene, vil det også ligge an til solide utbytter i tiden som kommer. 

Ser man på forward-markedet, er det lite som tyder på at prisfesten vil avsluttes med det første. For første kvartal ligger Fishpools forward-pris på 70,82 kroner pr. kilo, mens den for andre kvartal ligger på 68,98 kroner. Industriutsiktene synes altså svært så gode utover i 2022, og vi beholder derfor Lerøy Seafood   i porteføljen. 

Volatiliteten fortsetter 

Investorusikkerheten rundt det videre forløpet på Oslo Børs er fortsatt høy, til tross for en serie sterke kvartalstall og gjennomgående optimistiske prognoser fra selskapshold. Den uklare børssikten ser man godt i form av store kursbevegelser, på tvers av stort sett alle sektorer. Og mens særlig oppdrettssektoren trekkes frem av mange analytikere som en bransje som vil stå seg bra utover i 2022, er investorene mer skeptiske til hva spesielt teknologisektoren vil kunne varte opp med av kursoppganger. Mange investorer har solgt seg ut av sektoren, noe man direkte ser ettersom teknologisektoren på Oslo Børs er ned med rundt 15 prosent siden årsskiftet. 

Vi velger likevel å beholdet Kahoot   i porteføljen, da et kursfall på over 70 prosent siste tolv måneder fremstår som litt vel mye, mener vi. Kursoppganger spås nå også av flere meglerhus, amerikanske JP Morgan satte nylig Kahoot-aksjen til kjøp, fra tidligere hold, eksempelvis.      

Internasjonalt er også børsene preget av stor usikkerhet, og det er særlig hva som kommer opp av rentemeldinger fra den amerikanske sentralbanken ved dens neste møte i begynnelsen av mars som bekymrer investorene. Region etter region rapporterer om skyhøye inflasjonstall, og når så dette gir klart høyere renter, vil det i sin tur også hemme den globale økonomien, hevder det internasjonale pengefondet, IMF. I deres seneste strategirapport pekes det nettopp på at et vanskelig inflasjons- og rentebilde er hemmende for økonomienes vekstkapasitet, og de tror nå at den globale økonomien vil vokse med litt over fire prosent inneværende år, klart under deres tidligere vekstprognoser. 

Børsåret 2022 blir uansett langt mer krevende enn de foregående årene. I denne runden gjør vi ingen endringer, og beholder derfor både Aker Solutions   , Subsea7   , Lerøy Seafood   , Kahoot   og  Borr Drilling   i Kapital-porteføljen.