Kursopptur i vente for Aker Solutions

Etter et sjokkerende resultatvarsel tidligere i år har kursen i Aker Solutions kommet kraftig ned. Det gir en ypperlig kjøpsanledning før førstekvartalstallene kommer på bordet om bare få uker. 

Ordreinntaket øker: Aktivitetsnivået tar seg nå kraftig opp på norsk sokkel. Det gir i sin tur rammer for økte aksjekurser i Aker Solutions, under ledelse av konsernsjef Kjetel Digre.   Foto: Siv Dolmen
Investornytt

Starten av 2021 har vært alt annet enn oppløftende for Aker Solutions-aksjonærene. I begynnelsen av februar varslet selskapet at resultatene for fjerdekvartal 2020 kom til å bli svake i ly av en topplinje på 6,8 milliarder kroner med et tilhørende driftsresultat før av- og nedskrivninger på bare 121 millioner, ned fra 554 millioner på samme tid i 2019. Ebitda-marginen endte således på elendige 1,8 prosent. Samtidig ble Aker Solutions    tvunget til å ta store nedskrivninger i kvartalet – som for hele 2020 summerte seg til 1,5 milliarder. Nedskrivningene var blant annet knyttet til noen få prosjekter, som ventes å bli faset ut i løpet av første halvår i år. 

Verre var imidlertid beskjeden om at man venter et underskudd for inneværende år som følge av lavere inntekter enn i 2020, og Ebitda-marginer som ikke vil havne på høyere nivåer enn i spennet mellom fem og en halv og seks prosent. Investorene likte heller ikke at det ikke ble noe kontantutbytte for 2020, ettersom styret vurderer det dithen at det er viktigere å bygge såkalt finansiell robusthet i tiden som kommer.

Vi mener likevel at en revitalisert aksjekurs er i emning – støttet blant annet av at andelen  positivt innstilte analytikere nå øker betraktelig. 

Nyter godt av skattepakken  

– Vi oppgraderte nylig anbefalingen vår på Aker Solutions   etter at aksjekursen falt dramatisk i forbindelse med fjerdekvartalsrapporten. Selskapet har lagt bak seg et 2020 med svake marginer og et regnskap som de siste kvartalene har vært preget av engangseffekter knyttet til pandemien og Kværner-fusjonen, uttalte nylig analytiker Magnus Olsvik i Kepler Cheuvreux til Kapital. Han opererer med et kursmål på 18 kroner pr. Aker Solutions-aksje. En viktig driver for en høyere aksjekurs mener han særlig er koblet mot regjeringens innførte skattepakke med tanke på å stimulere aktiviteten på norsk sokkel.

– Dette gir oljeselskapene incentiver til å investere, og gjelder for nye prosjekter igangsatt innen utgangen av 2022. Vi teller rundt 30 prosjekter som er aktuelle for investeringsbeslutning innen denne fristen. Dette er hjemmebanen til Aker Solutions   , og selskapet bør klare å ta sin andel av kontraktene som kommer. Vi merker oss at selskapet er involvert i anbud med totalverdi på 76 milliarder, uttalte han videre.

Vi merker oss at selskapet er involvert i anbud med totalverdi på 76 milliarder.
Magnus Olsvik, Kepler Cheuvreux

Tydeligere fornybareksponering

Også analytikerkollega Haakon Amundsen i ABG Sundal Collier stiller seg positivt til Aker Solutions-aksjen og har en kjøpsanbefaling med kursmål 17. Til Kapital har han tidligere i år, i likhet med Olsvik, understreket skattepakkens positive ringvirkninger for aktører som Aker Solutions   . Men kanskje vel så positivt er de store kommende investeringene innenfor fornybarområdet, da Aker Solutions   i så henseende kan bli en foretrukken engineering-leverandør. 

– I sum forventer vi at 2021 blir et år med bra ordreinntak innen olje og gass, i tillegg til at fornybareksponeringen blir tydeligere, la han videre til overfor Kapital. 

Også selskapet selv er optimistiske med hensyn til å generere en tykkere ordrebok fremover:

– 2021 er et rekordnivå når det gjelder tidligfaseaktivitet, samtidig som endel prosjekter som ble bremset i 2020 er i ferd med å komme tilbake, uttalte toppsjef Kjetel Digre i Aker Solutions   i forbindelse med fjerdekvartalsfremleggelsen. 

Og optimismen synes berettiget. 

Ordreboom venter

For i midten av mars kom meldingen om at plattformene på Heimdal og Veslefrikk nå skal resirkuleres på Aker Solutions’     demoleringsanlegg på Stord der den stipulerte kontraktsverdien ligger på mellom 200 og 700 millioner. Og for få uker siden meldte selskapet at de var blitt tildelt en større kontrakt av Conoco Phillips for leveranse av et subsea produksjonssystem til Eldfisk Nord. Denne avtalen har en verdi på antageligvis 1,2–2 milliarder. Mer aktivitet synes å være underveis som fyller opp ordreboken, som ved årsskiftet var på vel 38 milliarder. 

Samtidig er etterspørselen etter såkalt tidligfasearbeid altså oppadgående i en situasjon der Aker Solutions   deltar i anbud for rundt 76 milliarder, hvorav en tredjedel knyttes til prosjekter innen energiområder som offshore vind, elektrifisering, karbonfangst og hydrogen. I dag ligger denne andelen på rundt fem prosent. Selskapet selv har ambisjoner om at inntektene alt i alt skal vokse med ti prosent årlig frem mot 2025.

Manglende kontantutbytte for 2020 skuffet investorene, til tross for at Aker Solutions-aksjonærene fikk utdelt aksjer i Aker Offshore Wind   og Aker Carbon Capture   da de i fjor sommer ble skilt ut som egne selskaper. Aker Solutions   har en sterk balanse, blant annet ved en nettokontantposisjon på over tre milliarder. Selskapet ble dessuten nylig tilkjent 67 millioner euro, vel 700 millioner kroner, fra et tysk multinasjonalt energiselskap knyttet til en tvist relatert til Nordsee Ost-prosjektet som ble levert av Kværner i 2013. 

Oppsummert mener vi summen av en sterk balanse, utsikter til høyere ordreinngang og stigende marginer i ly av en rekke interne produktivitetstiltak – samt en reintroduksjon av utbytter i det minste fra og med 2022 – borger for en klart bedre aksjekurs fremover. Kjøp!