Svake shoppingutsikter

Detaljomsetningen, som i høst har vist flere svakhetstegn, vil antagelig bare øke i beskjeden grad neste år. Netthandelen er rekordhøy, og vil bare fortsette å vokse videre. 

Håper på flere kunder: Sportskjeden XXL, under ledelse av toppsjef Pål Wibe, møter motbør på Oslo Børs, da flere og flere investorer og analytikere ikke tror på noen handelsboom i 2022.     Foto: Andreas Nyheim
Investeringsanbefalinger

Statistisk sentralbyrås (SSB) varehandelsindeks, tidligere detaljomsetningsindeks, viste at det sesongjusterte omsetningsvolumet for detaljhandelen økte med beskjedne én prosent i oktober, målt mot måneden før. De fleste næringene registrerte en viss økning i sine omsetningsvolum, samtidig som netthandelen også steg. Dagligvarebutikkene opplevde derimot sin tredje måned på rad med nedgang, og siden toppen i juli er fallet her på over åtte prosent.

Vi tror disse utviklingstrekkene i stor grad også er gyldige for neste år. Netthandelen tar en større andel av detaljistenes omsetningstall mens grensehandelen fortsetter å være utfordrende for store deler av norsk dagligvarebransje, gitt at økonomier ikke stenges ned som følge av nye mutanter. Men husholdningene opplever nå press fra flere hold, med tanke på økte renter, stigende produktpriser som følge av høye råvarepriser kombinert med en svak kronekurs, økte strømutgifter og et virusutbrudd som i seg selv kan dempe husholdningenes konsumtilbøyelighet. Dette, kombinert med rapporter om at mange norske detaljister har problemer med å skaffe nok varer som følge av de store globale logistikkproblemene, gir rammer for kun en forsiktig økning i detaljhandelen i 2022, mener vi. SSB og Finansdepartementets spådommer om at det private forbruket skal opp med henholdsvis rundt ni og elleve prosent i 2022, synes vi derfor er altfor optimistiske anslag.

Detaljistfrykt blant analytikere og investorer 

- XXL   har opplevd lavere kundetrafikk i butikk de seneste månedene, og en eskalering av viruset kan gjøre forbrukerne mer forsiktige med å gå i butikker. Vi frykter at lavere kundetrafikk i butikk vil føre til økt priskonkurranse og mer aggressive kampanjer. Samtidig får vi indikasjoner fra ulike retailere om at logistikken fortsatt er utfordrende og at det er vanskelig å si når vareflyten er tilbake til normalen, uttalte nylig Carl Frederick Bjerke til Finansavisen. Uttalelsene kom i forbindelse med at Arctic Securities-analytikeren nedjusterte anbefalingen på XXL-aksjen fra kjøp til hold. Blant analytikerne brer nå skepsisen seg til hvordan salgsvolumer og marginutviklingen blir for detaljistkjemper, som XXL, til neste år. 

Skepsisen ser vi også blant investorene på Oslo Børs, ettersom XXL-aksjen så langt i år er ned med rundt 15 prosent. Investorskepsisen øker også opp mot andre ledende detaljistaktører. Aksjekursen til Kid Interiør, Nordens største tekstil- og interiørkonsern, er i løpet av de siste tre månedene ned med rundt syv prosent, helt på tvers av utviklingen ellers på Oslo Børs. 

Høy sparerate   

Selv om detaljomsetningen altså steg med én prosent fra september til oktober, er den underliggende trenden likevel negativ. Tall fra SSB viser nemlig at detaljomsetningen i perioden mellom oktober 2020 og oktober 2021 var ned med 3,3 prosent. I forbindelse med fremleggelsen av nasjonalregnskapstallene for andre kvartal pekte byrået på at selv om norsk økonomi viste god vekst, førte et dempet konsum i husholdningene til at sparingen fortsatte å være høy. 

En forsiktig konsumentadferd bekreftes også av foreløpige tall fra Virkes julehandelsstatistikk, som viser at den samlede butikkomsetningen i kjøpesentrene i perioden mellom 15. og 20. november gikk ned med 2,9 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Virke antar at sammenlignet med normalåret 2019 vil omsetningen på Black Friday bli over ti prosent lavere i år. 

Alt i alt forventer vi kun en samlet sett forsiktig økning i detaljistenes omsetningstall for 2022, selv om sysselsettingen er høy, reallønnsutviklingen blir positiv og norsk økonomi fortsetter å vokse. Husholdningene møter nå flere utfordringer som i sum er med på å dempe utsiktene for norsk detaljhandel i 2022.