Ektepar dømt for økonomisk utroskap – domfelt mener han selv ble lurt

Et ektepar ble nylig kjent skyldige etter en kostbar konkurs. Den dømte mannen mener retten har kommet til feil konklusjon, og peker på en omstridt kypriotisk forretningsmann.

Dømt: Et ektepar ble nylig kjent skyldig i økonomisk utroskap og selvvasking i Sør-Gudbrandsdal tingrett på Lillehammer. Foto: Terje Pedersen
Jus

Kapital har tidligere omtalt millionene som forsvant da selskapet Tecnoglass gikk konkurs i 2012. Kort oppsummert lånte selskapet store penger av en gruppe private investorer for å kjøpe solcelleprodukter til et prosjekt i utlandet. Prosjektet viste seg å aldri bli noe av, og det har aldri blitt dokumentert at noe slikt utstyr er kjøpt. Isteden har flere rettsinstanser slått fast at pengene ble tappet, og at en god del av dem fant veien via konti på Kypros og tilbake til det norske ekteparet som sto bak selskapet. 

Konkursboet gikk for noen år siden til sivil sak mot ekteparet, som ble dømt til å tilbakebetale et tosifret antall millioner. Hendelsene i Tecnoglass ble også etterforsket av politiet, og nylig var det klart for straffesak i Sør-Gudbrandsdal tingrett. Her ble de to dømt for økonomisk utroskap og såkalt selvvasking.

– Dommen er stort sett i samsvar med vår påstand, men med frifinnelse på et par mindre poster som ikke har stor betydning for hovedkonklusjon i saken, sier politiadvokat Helge Vigerust til Kapital.

Strafferabatt

Lang behandlingstid medførte betydelig strafferabatt for ekteparet. Retten landet på samfunnsstraff i 420 timer for mannen, som har visse helseutfordringer. Kvinnen ble dømt til betinget fengsel i 1,5 år. Begge er ilagt begrensninger på retten til å ha lederroller i aksjeselskap, henholdsvis for alltid og i fem år.

Ingen av partene har tatt endelig stilling til en eventuell anke.

– Jeg skal drøfte dette med statsadvokaten, men saksforholdet er ni år gammelt, og normalt skal det endel til før man anker i en sånn sak. Straffeutmålingen er en skjønnsmessig vurdering, og mitt skjønn er ikke nødvendigvis bedre enn tingrettens skjønn, sier Vigerust.

Advokat Ketil Magnus Berg, som representerer mannen, beskriver en avveining mellom å få det klienten mener er en riktig dom, og hensynet til å kunne legge en svært belastende rettsprosess bak seg.

– Min klient mener retten har kommet til feil konklusjon. Han er tydelig på at han aldri mente å gjøre noe ulovlig, sier Berg.

– Når retten først mener det er grunnlag for domfellelse, er det klokt og riktig at min klient skal slippe å sone i fengsel. Saken er ni år gammel, og ventetiden har vært en enorm belastning for ham. Det er alvorlig når retten slår fast at saksbehandlingstiden hos politiet bryter med Grunnloven og Den europeiske menneskerettskonvensjon.

Kvinnens advokat skriver i en SMS at klienten fortsatt ikke har tatt stilling til ankespørsmålet.

Mener han ble lurt

Sør-Gudbrandsdal tingrett legger til grunn at flere av millionene som forsvant fra Tecnoglass, ble overført selskaper kontrollert av forretningsmannen Akilesh Tiwari på Kypros. Dette omtales også i dommen fra den sivile saken, der Eidsivating lagmannsrett skriver at Tiwari mottok ulovlige overføringer relatert til tappingen av selskapet.

I straffesaken forklarte den domfelte mannen at han ble lurt inn i en svindel som Tiwari sto bak. Retten mener det ikke er holdepunkter for dette.

“Hvorvidt Tiwari også har gjort seg skyldig i straffbare handlinger, mener retten ikke er avgjørende for spørsmålet om (NNs) skyld,” står det i dommen.

Tiwari ble kun avhørt som vitne i straffesaken, og han var ikke en del av tiltalen i denne.

– Når det gjelder rollen hans, foreligger det en anmeldelse av persongalleriet i denne saken for bedrageri. Denne anmeldelsen har vært behandlet av politiet i Kristiansand, sier politiadvokat Vigerust.

Dubai-millioner

Tiwari er en av flere aktører i Tecnoglass-saken som også spiller hovedroller i historien om Dubai-millionene som forsvant. Dette inkluderer både folk som hadde sentrale roller i selskapet og i gruppen av långivere. 

I Dubai-saken, som foregikk noen år senere, ble selskapet Norsk Hummer lovet en større investering fra et fond Tiwari var involvert i. Det kom imidlertid aldri noen penger til Norge, men endel penger gikk den andre veien. Dette ledet til politianmeldelsen av Tiwari og flere av de øvrige involverte.

Kapital har bedt Tiwari kommentere både det som fremkom i retten, samt anmeldelsen. Han hevder at den domfelte mannen lyver.

“Han forsøkte seg på svindel og skylder på meg,” skriver han i en e-post, og viser til at han har samarbeidet med norsk politi.

Han forsøkte seg på svindel og skylder på meg.
Akilesh Tiwari

“Vi er ikke involvert i noe noe ulovlig, og alle bevis er gitt til politiet og domstolen. Domstolen har sett på disse dokumentene, og basert på realitetene og fakta er det (NN) som må møte i retten.”

For godt til å være sant

Saken i Sør-Gudbrandsdal tingrett redegjør ikke for alle pengene som ble borte i Tecnoglass-konkursen. Totalt ble det hentet inn 28 millioner, men tiltalen gjelder kun 17 av disse. 

– Håndteringen av det resterende beløpet er også interessant, men utenfor tiltalen. Et sted må man trekke grensen for hvilke forhold man skal ta med, og hva som skal holdes utenfor. Øvrige overføringer lot vi dermed være å etterforske videre. Men det er på det rene at alle de 28 millionene ble brukt opp, sier Vigerust.

Politiadvokaten mener for øvrig at lærdommen i denne saken er at dersom noe er for godt til å være sant, så er det ofte det.

– Investorgruppen har nok skjønt at de har gjort noe fryktelig dumt. De har gitt et stort lån til såpass gunstige lånevilkår at det burde ringt noen alarmbjeller. Man får kanskje
skylapper når man fristes med stor gevinst, og glemmer å stille spørsmål ved hvorfor man blir tilbudt dette, sier han.