Norwegians skattestrid opp for retten

Midt i en svært krevende periode skal Norwegian møte norske myndigheter i Oslo tingrett. Konsekvensene av et eventuelt nederlag kan bli smertefulle for et selskap som allerede står til knes i coronautfordringer.

Til retten: Norwegian, her ved konsernsjef Jacob Schram (t.h.) og finansdirektør Geir Karlsen, er uenige med norske myndigheter om skattereglene som ble benyttet i forbindelse med omorganiseringen av selskapets virksomhet. Foto: Fredrik Hagen
Jus

Anledningen er en skattestrid med opphav flere år tilbake tid, som nå skal opp for tingretten i april neste år. Partene i saken er Norwegian Air Shuttle  , Norwegian Ground Handling og staten ved Skatteetaten. Av tingrettens berammingsliste fremgår det at det er satt av nærmere to uker til behandlingen, hvilket indikerer at sakskomplekset er relativt omfattende.

Skattesaken er omtalt i notene til selskapets årsrapport for fjoråret, som tidligere meldt av E24. Her skriver Norwegian at bakgrunnen for saken er reorganiseringen av selskapets virksomhet fra slutten av 2013. Deler av Norwegians virksomhet ble da overført selskaper i Irland. Reorganiseringen ble gjennomført under reglene om betinget skattefritak for konsernintern omorganisering.

I 2017 og 2018 kom norske skattemyndigheter frem til at de mener at Norwegians reorganisering ikke falt inn under de aktuelle reglene, og i januar 2020 ble så en klage fra selskapet avvist. Det springende punktet er om regelverket er i strid med med EØS-retten.

“Norwegian og dets skatterådgivere er av den oppfatning at avgjørelsen er uten grunnlag, og at den sannsynligvis vil bli reversert i retten. Av den grunn har Norwegian besluttet å utfordre saken i retten,” skriver selskapet i årsrapporten.

Ifølge Norwegian har deres syn støtte i en annen dom i en lignende sak. Selskapet har derfor ikke satt av penger til å dekke eventuelle ytterligere skattekrav i det aktuelle regnskapet.

Stor skatteregning

Det virker på det rene at et eventuelt nederlag også i rettssystemet vil kunne få betydelige negative konsekvenser for Norwegian, som allerede er rammet av store utfordringer som følge av coronautbruddet og de påfølgende reiserestriksjonene.

Selskapet meldte i første halvår om et tap på rundt fem milliarder kroner, estimeres å ha betydelig negativ kontantstrøm og kan måtte ha behov for ytterligere støtte og tilførsel av kapital i overskuelig fremtid.

Avgjørelsen fra Skatteklagenemnda indikerer en økning i Norwegians skatteregning for de aktuelle årene på opptil 571 millioner kroner, en reduksjon i forskuddsbetalt skatt på 166 millioner og renter på opptil 119 millioner pr. utgangen av 2019. Den potensielle kostnadsøkningen for selskapet er dermed på over 850 millioner kroner, hvilket vil ramme selskapets balanse.

Norwegian ønsker ikke å kommentere saken utover det som står i årsrapporten. Også myndighetene er svært sparsomme med kommentarene.

“Denne side har ingen kommentarer til saken på nåværende tidspunkt,” skriver Anne Dalheim Jacobsen hos Regjeringsadvokaten i en epost til Kapital.

norwegian air shuttle
Inside
Jus