Semb Hovedgård blir aksjeselskap

Kommunen sa først nei. Men nå har Schibsted-arving Einar Nagell-Erichsen fått klarsignal til å omgjøre ærverdige Semb Hovedgård til aksjeselskap etter mulig saksbehandlingsfeil.

Ærverdig: Einar Nagell-29Erichsen er bosatt på herskapelige Semb Hovedgård i Vestfold. Schibsted-arvingen har i løpet av drøye 20 år lagt ned en liten formue i prakteiendommen, som i tillegg koster eieren nær to millioner kroner i årlige driftskostnader. Foto: Advokat Ek
Eiendom

Schibsted-arving Einar Nagell-Erichsen har fått gjennomslag hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark for å eie prakteiendommen Semb Hovedgård i Horten via et aksjeselskap. Kapital har tidligere omtalt at Horten kommune nektet ham dette. I Fylkesmannens ti sider lange vedtak stilles det blant annet spørsmål ved mulige partipolitiske føringer på saksbehandlingen til kommunen.

– Vi er veldig fornøyd med vedtaket. Dette gir vesentlig bedre driftsbetingelser for videre utvikling av eiendommen i en riktig aksjeselskapsstruktur innenfor et konsern, sier Einar Nagell-Erichsen til Kapital.

– Var utfallet som forventet?

– Ja. Fylkesmannen har forstått at dette ikke er en tradisjonell jordbrukseiendom, og tilrettelagt for at vi kan tilføre ubeskattede midler for utvikling av dette som en næringseiendom.

Lang vei

Endelig: Einar Nagell-Erichsen har fått gjennomslag hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark for å eie prakteiendommen Semb Hovedgård i Horten via et aksjeselskap. Foto: Rikstoto

Helt siden han kjøpte Semb Hovedgård for drøye 20 år siden har Einar Nagell-Erichsen lansert en rekke planer for å utvikle den 1.800 mål store eiendommen. Blant annet har han søkt om å få dele opp tomten, skille ut driftsbygningene på gården med et eget gårds- og bruksnummer, samt omgjøre hovedhuset til asylmottak. Schibsted-arvingen har imidlertid måttet tåle avslag etter avslag, inntil han for to år siden fikk godkjent å skille ut deler av tomten for å bygge et leilighetskompleks med 28 boenheter og underjordisk parkeringsanlegg.

For et års tid siden forsøkte Nagell-Erichsen seg på nytt: Han søkte om å få omgjort Semb Hovedgård til aksjeselskap, og overdragelsessummen skulle settes til 69 millioner kroner. Begrunnelsen var at dette ville muliggjøre videre investeringer og drift, samt begrense det økonomiske ansvaret. Kommunen sa imidlertid nei. Nagell-Erichsen klaget på avslaget, med hovedbegrunnelse at det politiske vedtaket var ugyldig som følge av for generell begrunnelse, samt at det ikke var foretatt tilstrekkelig konkret og individuell behandling av søknaden.

Mulig saksbehandlingsfeil

Politikerne i kommunen mente på sin side at erfaring viser at landbrukseiendommer som er eid av personer som fysisk selv bebor og driver eiendommene sine som regel gir mer stabil og rasjonell drift av gården. I tillegg påpekte de at dersom Semb Hovedgård skulle få konsesjon, ville det bli vanskelig å avslå fremtidige søknader om omgjøring av landbrukseiendommer til aksjeselskaper.

Dette avviser Fylkesmannen på bakgrunn av at Semb Hovedgård er å anse som en utradisjonell landbrukseiendom. Ulikhetene mellom denne eiendommen og tradisjonelle landbrukseiendommer er ifølge Fylkesmannen så store at det å gi konsesjon i denne saken ikke vil skape presedens for andre saker i kommunen.

Videre påpeker Fylkesmannen at det i en video fra kommunestyrets behandling av klagesaken fremgår at Arbeiderpartiet avslo søknaden på rent politisk grunnlag, og at de i klagebehandlingen ble usikre på om dette var riktig. De stemte likevel mot søknaden også i klagebehandlingen, fordi de fant det mest forsvarlig at saken ble sendt til Fylkesmannen for avgjørelse. Partiets stemme var avgjørende for sakens utfall. Fylkesmannen bemerker i sitt vedtak at det ikke er anledning til å avslå en søknad om konsesjon på rent prinsipielt, politisk grunnlag, samt at et politisk parti ikke kan sette Stortingets lover til side selv om de er uenige i loven. På bakgrunn av dette kan det være grunn til å stille spørsmål ved om vedtaket lider av saksbehandlingsfeil som kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold, ifølge Fylkesmannen.

Må selge

Ettersom klager har fått medhold, finner Fylkesmannen det likevel ikke nødvendig å gå inn i en vurdering av vedtakets gyldighet.

Det finner Nagell-Erichsen fornuftig.

– Dette er noe jeg ikke har vært opptatt av å vurdere, sier han.

Fylkesmannen har satt som vilkår for tillatelsen at et område tilhørende Semb Hovedgård som består av 31,9 mål fulldyrket jord, samt 14,9 mål innmarksbeite og 3,3 mål produktiv skog, overdras til tilgrensende jordbrukseiendom for en pris som landbruksmyndighetene kan godkjenne.

Nagell-Erichsen har ingen problemer med å godta dette.

– Denne teigen er nyttigere for bonden som allerede forpakter dette frittstående mindre arealet. Dette var også det eneste vilkåret som ble satt, sier han.

– Var det kanskje et ønskelig vilkår?

– Ja, det er naturlig ettersom det ikke er tradisjonelt jordbruk som er hovedgeskjeften på Semb.

Påkostet praktgård

På 1990-tallet satt Nagell-Erichsen og søsteren Wibecke på store formuer, etter at de solgte sine arvede aksjeposter i mediehuset Schibsted og realiserte verdier for til sammen 1,1 milliarder kroner. Einar Nagell-Erichsens investeringsselskap, Meridian, gikk skikkelig på trynet på begynnelsen av 2000-tallet, og ble tatt over av banken i 2003. Etter at nedturen begynte for Schibsted-arvingen, solgte han både den fantastiske Arneberg-villaen Munkebakken ved Fornebu og landstedet på Tjøme, men Semb Hovedgård beholdt han. I 2011 forsøkte han riktignok å selge også denne eiendommen, til et prisforlangende på 160–170 millioner kroner, men salget ble aldri noe av.

Nagell-Erichsen har siden han kjøpte eiendommen lagt ned en liten formue i praktgården, som består av 50 prosent skog, 40 prosent golfbane, 10 prosent jordbruksarealer, samt en bygningsmasse på 24 bygninger med en gulvflate på ca. 8.400 kvadratmeter. Likevel har regnskapet vist underskudd i flere år. Det koster rett og slett mer å holde eiendommen ved like enn hva gårdsdriften kaster av seg. Ifølge tidligere saksdokumenter er årlige kostnader knyttet til drift av gården på mellom 1,5 og to millioner kroner. Det er mye penger for en mann som først og fremst har skapt overskrifter for sine finansielle problemer de siste 15 årene.

Hodebry

Semb Hovedgård har siden stort sett skapt hodebry for Nagell-Erichsen (se faktaboks).

– Hvor mange millioner kroner vil du anslå at du har investert i gården til sammen?

– Altfor mange, men derfor har dette også blitt en av Norges vakreste og unike eiendommer, sier Nagell-Erichsen.

Inside
Eiendom