Revisorforeningen starter akademi for bærekraftsrapportering

De 1000 største norske selskapene vil være omfattet av et omfattende sett regler fra EU om rapportering av bærekraft. Revisorforeningen lanserer nå et omfattende utdannelsestilbud målrettet til de store selskapene, til brukerne og til revisorene.

Omfattende krav: – Standardene innebærer en betydelig endring og stiller omfattende krav, sier Harald Brandsås. Foto: Revisorforeningen
Næringsliv

EU er i disse dager i ferd med å vedta en omfattende lovgivning (Direktivet om rapportering av bærekraft – EU-CSRD) og et krevende sett med standarder for rapportering på bærekraftområdet – EFRAGs European Sustainability Reporting Standards (ESRS). De 1000 norske selskapene som vil være omfattet av reglene, får en betydelig utvidelse av omfanget sammenlignet med gjeldende lovgivning.

– De pliktige opplysningene skal tas inn i årsberetningen for å sikre en bedre integrering av finansielle og ikke-finansielle opplysninger, og en separat bærekraftrapport som vi har blitt vant til, vil ikke kunne erstatte dette. Målgruppen for rapporteringen utvides også vesentlig, og brukergruppenes behov må ivaretas. I tillegg skal opplysningen attesteres av en uavhengig person, sier Harald Brandsås i Revisorforeningen.

EFRAGs første sett med standarder er nå ute på høring og består av 13 standarder som dekker ESG (Environment, Social and Governance). Dette er bare den første pakken. Etter hvert (i 2023) vil det komme mer enn 20 nye standarder på høring. En slik revolusjon på rapporteringsområdet har vi ikke sett på flere tiår.

Samarbeider om utdannelsesopplegg

Revisorforeningen vil i samarbeid med BDO, Deloitte, EY, KPMG og PwC lage et utdannelsesopplegg som skal dekke behovene til de rapporterende selskapene, brukerne og revisorene. Direktivet krever at revisorene må ha etterutdannelse i dette for å få lov til å attestere.

– Standardene innebærer en betydelig endring og stiller omfattende krav. Vi lager derfor et akademi som tilpasses behovene for de ulike målgruppene. Målsettingen er også å skape en møteplass for alle interessenter innenfor bærekraftrapportering, sier Brandsås.

Revosorforeningen starter opp tirsdag 21. juni med et introduksjonskurs. Kurset er ifølge Brandsås relevant for rapporterende selskaper, herunder styremedlemmer, revisjonsutvalgsmedlemmer, ledergrupper, CEO, CFO, økonomifunksjonen og ansvarlige for bærekraftrapportering, i tillegg til revisorer og øvrige brukere. Introduksjonskurset vil være et hybridarrangement med mulighet for både fysisk oppmøte og streaming.

Fullt program

– I løpet av høsten kommer vi med fullt program for akademiet. Anslagsvis vil dette være en kursserie over 6–8 dager. Vi planlegger også en komprimert versjon rettet mot selskapenes styremedlemmer og medlemmer av revisjonsutvalg. Men for den store mengden som vil ha behov for opplæring for å kunne rapportere tilfredsstillende, er kun det store opplegget tilstrekkelig.

Revisorforeningen mener at pålitelig rapportering av bærekraft vil være avgjørende for at myndighetene skal nå sine mål om en grønn omstilling.