Hammervoll Pind-ansatte advarte mot klientavtale med dement eldre kvinne allerede i 2016

På et av de første møtene advokat John Magne Hammervoll hadde med den eldre kvinnen han nå er siktet for å ha utnyttet, var en ansatt i Hammervoll Pind til stede. Vedkommende varslet den gang Hammervoll om at hun opplevde kvinnen som dement og anså avtalen som problematisk. 

Avskiltet: Gründer og tidligere partner og styreleder i Advokatfirmaet Hammervoll Pind, John Magne Hammervoll, er siktet for grov økonomisk utroskap.  Foto: Hammervoll Pind

Den pr. nå avskiltede advokaten og nylig avgått partner i Advokatfirmaet Hammervoll Pind, John Magne Hammervoll, er siktet for grov økonomisk utroskap. Fornærmede er en formuende kvinne i 90-årene som er diagnostisert med Alzheimers. 

Hammervoll er mistenkt for uberettiget å ha fakturert i overkant av fem millioner kroner for juridisk bistand. I april i år gjennomførte politiet razzia i både Hammervolls private luksusbolig på Snarøya i Bærum, og i firmaets kontorlokaler i Wergelandsveien 7 ved Slottsparken i Oslo. I begynnelsen av juni ble siktelsen utvidet til også å gjelde den kjente megleren og tidligere advokaten Odd Kalsnes. Kalsnes er siktet for å ha fakturert for omlag to millioner kroner. Kalsnes benekter siktelsen på det sterkeste. 

Hammervoll og advokatfirmaet har siden gått rettens vei for å få beslaget tilbakeført. De tapte i tingretten, og i september gikk de på nok et nederlag i Borgarting lagmannsrett. 

I vår sak står vi overfor en profesjonell aktør (advokat) som tok oppdrag fra en alderssvekket (dement) kvinne uten forståelse av innholdet i avtalene og konsekvensene av disse.
Påtalemyndigheten, Oslo politidistrikt

Et spørsmål om samtykke

Den eldre kvinnen ble diagnostisert med Alzheimers på Ullevål sykehus i september 2016. Sentralt for denne saken ligger hennes inderlige ønske om å få kunne bo hjemme så lenge som mulig. For å få innfridd dette ønsket signerte kvinnen i løpet av en kritisk novembermåned i 2016 vide fullmakter til Hammervoll. Fullmaktene ga ham anledning til å skjøtte alle hennes personlige og økonomiske interesser. Hun signerte også en fremtidsfullmakt hvor Hammervoll skulle bli vergen hennes den dagen hun lenger ikke var i stand til å ivareta sine egne interesser.

Politiet mener Hammervoll skal ha benyttet fullmaktene kvinnen signerte på i 2016 til å skaffe seg og firmaet uberettiget økonomisk vinning. De mener kvinnen ikke var samtykkekompetent da hun inngikk kontraktene med Hammervoll, og dermed er hele klientavtalen et brudd på profesjonsansvaret. 

Påtalemyndigheten anførte følgende overfor lagmannsretten:

“Etter påtalemyndighetens oppfatning foreligger det rettsstridig illojalitet både i forbindelse med forberedelse av avtalene, ved inngåelsen av dem og ved gjennomføringen av dem. I vår sak står vi overfor en profesjonell aktør (advokat) som tok oppdrag fra en alderssvekket (dement) kvinne uten forståelse av innholdet i avtalene og konsekvensene av disse. Hun ble holdt bevisst i villfarelse om de økonomiske konsekvensene.”

Forsvaret, ved Elden-advokat Anders Brosveet, har gjennomgående pekt på at kvinnen aldri formelt har vært under vergemål. De har fremholdt at hun i hele perioden har vært samtykkekompetent, og at fremtidsfullmakten ikke har vært i bruk. Forsvarets grunnleggende poeng er at det var først i februar 2020 at Hammervoll fikk grunn til å stille spørsmål om kvinnens samtykkekompetanse. Det er nettopp dette hverken påtalemyndigheten, tingretten eller lagmannsretten mener står til troende. 

Tidligere ansatt: – Problematisk

Det er et faktum at den eldre kvinnen var under behandling for demens i perioden Hammervoll har vært hennes advokat. Hun har gått på demensmedisiner og har fått tilsyn av et demensteam. Kjennelsen referer til en epostutveksling i oktober 2018, mellom Hammervoll og daglig leder i selskapet som hadde hjemmetjenester for den eldre kvinnen. Medikamenter for demens er der et tema. Den daglige lederen har i avhør opplyst at hun stusset over at Hammervoll da var så opptatt av samtykkekompetanse. 

Hammervoll skal også ha blitt advart av ansatte i Hammervoll Pind. 

Ifølge kjennelsen ble Hammervoll bistått av en ansatt i advokatfirmaet på et av de første møtene hjemme hos den eldre kvinnen i 2016. Vedkommende har i politiavhør forklart at hun etter dette møtet var overbevist om at den eldre kvinnen var dement. Hun opplevde at den eldre kvinnen rotet med datoer og henviste til nylige besøk av personer som hadde vært døde i lang tid. 

Den ansatte opplyser at hun konfronterte Hammervoll rett etter møtet og sa rett ut at hun oppfattet kvinnen som dement, og at hun syntes denne klientavtalen var problematisk. Ifølge vitnet skal Hammervoll ha svart: 

«XXX (den eldre kvinnen) surrer med nye ting, men husker godt tilbake i tid.»

Etter hvert ble det satt en annen ansatt til å bistå Hammervoll i arbeidet med den eldre kvinnen, men også denne ansatte fikk etter hvert reservasjoner. Vedkommende har i avhør forklart at hun oppfattet at den eldre kvinnen ikke skjønte verdien av penger, og hva hun hadde på konto. 

Ingen av de ansatte omtalt her jobber for Hammervoll Pind i dag. 

Hammervoll anker

Forsvaret argumenterer for at påtalemyndigheten legger altfor mye vekt på misbruk av fullmakter. De hevder dette simpelthen ikke er noe tema i saken. Lagmannsretten gir forsvaret helt rett i dette, men tillegger det heller liten betydning. Retten skriver: 

Forsvarer har rett i at fremtidsfullmaktene ikke er benyttet i denne saken, men lagmannsretten mener at relasjonen mellom Hammervoll og XXX (fornærmede) uansett bar sterkt preg av at Hammervoll hadde fått meget vid representasjonsfullmakt til å håndtere praktisk talt alt i fornærmedes liv, både økonomiske og personlige interesser, uten at hun trengte å involveres."

Forsvarer har rett i at fremtidsfullmaktene ikke er benyttet i denne saken, men lagmannsretten mener at relasjonen mellom Hammervoll og XXX (fornærmede) uansett bar sterkt preg av at Hammervoll hadde fått meget vid representasjonsfullmakt til å håndtere praktisk talt alt i fornærmedes liv.
Utdrag fra kjennelse, Borgarting lagmannsrett

Lagmannsretten legger vekt på at hele Hammervolls befatning med den eldre kvinnen må vurderes helhetlig, og at det er en glidende overgang mellom et alminnelig advokatoppdrag og en fullmaktrelasjon. Kjennelsen konkluderer med faktureringen fra Hammervolls side siden 2016 innebar en uberretiget vinning for Hammervoll og advokatfirmaet, og retten finner det sannsynliggjort at dette er tilsiktet. Spesielt sett opp mot de mange varslene Hammervoll skal ha fått om kvinnens helsetilstand. 

“Alt i alt er lagmannsretten av den oppfatning at det, slik saken så langt er opplyst, er sannsynliggjort at Hammervoll har vært klar over XXXs tilstand – trolig i hele perioden, men i alle fall tidligst fra da han ble konfrontert av sin ansatte mot slutten av 2016/tidlig 2017.”

Brosveet skriver i en kort kommentar til Kapital at Hammervoll vil anke lovanvendelsen i kjennelsen. Han vil ikke kommentere saken ytterligere. 

Fikk vite om bekymringene i 2019

Kapital har tidligere avslørt hvordan Advokatfirmaet Hammervoll Pind opplevde en ansattflukt uten sidestykke gjennom 2018, og spesielt våren 2019. 32 av de 42 ansatte ved hovedkontoret i Oslo sluttet i denne perioden. Mye av bakgrunnen for mannefallet var en sterk misnøye med ledelsen i selskapet – spesielt John Hammervoll, som på det tidspunkt var partner og styreleder i firmaet. 

I et allmøte på slutten av 2017 rettet ansatte sterk kritikk mot ledelsen. Der kommer det blant annet frem at ansatte var redde for å bli innblandet i saker som de frykter var ulovlige. Kapital er kjent med at mye av denne frykten var knyttet til selskapets befatning med nå avdøde Indigo-grunnlegger Thor Stian Kennedy Normann (se fakta).  

I 2019 ble saken om klientforholdet med den eldre kvinnen tatt opp i arbeidsutvalget til Hammervoll Pind. Etter fire møter ble det der besluttet at det skulle gjøres noen forandringer i måten kvinnen ble fakturert på, og saken ble lagt i bero. 

Ledelsen, ved daglig leder og managing partner, har ikke vært kjent med at ansatte konkret har uttrykt bekymringer knyttet til dette klientforholdet før i 2019.
Sindre Aaserød, managing partner Hammervoll Pind

Kapital har stilt dagens ledelse i Hammervoll Pind flere spørsmål angående forklaringene til de tidligere ansatte, sett i lys av internrapporten i 2017 og arbeidet i deres eget arbeidsutvalg.  De knyttet seg til om dagens ledelse har vært klar over bekymringene firmaets egne ansatte har hatt vedrørende den eldre kvinnen, og om dagens ledelse i dag er sikre på at firmaets egne ansatte, i perioden fra 2016 til 2019, ikke har følt seg tvunget til å bistå i handlinger som kan være ulovlige?

– Ledelsen, ved daglig leder og managing partner, har ikke vært kjent med at ansatte konkret har uttrykt bekymringer knyttet til dette klientforholdet før i 2019. Klientforholdet ble deretter fulgt opp og behandlet i arbeidsutvalget. Spørsmål vedrørende kjennelsen ber vi dere rette til den som er siktet, skriver dagens managing partner i Hammervoll Pind, Sindre Aaserød, i en melding til Kapital. 

Ukjent frem til 2019: Managing partner Sindre Aaserød i Hammervoll Pind opplyser at de først i 2019 ble kjent med at ansatte konkret hadde uttrykt bekymringer knyttet til klientforholdet med den eldre kvinnen. Foto: Hammervoll Pind

Advokatbevillingsnemnden suspenderte i sommer advokatbevillingen til Hammervoll i påvente av utfallet av denne saken. Suspensjonen innebærer at han ikke kan fungere som partner, og Kapital har fått opplyst at han har fratrådt sin stilling. 

Har fått tilgang til beslaget

– Vi er godt fornøyd med kjennelsen fra lagmannsretten. Anken er forkastet, og kjennelsen inneholder en svært grundig redegjørelse. Vi har fått medhold i våre synspunkter i saken. Kjennelsen er også et viktig skritt videre i etterforskningen, opplyser politiadvokat Susie Langsem Bergstrand i Oslo politidistrikt til Kapital.

Vi har fått medhold i våre synspunkter i saken. Kjennelsen er også et viktig skritt videre i etterforskningen.
Susie Langsem Bergstrand, politiadvokat
Fornøyd: Politiadvokat Susie Langsem Bergstrand forteller at politiet nå vil begynne å gjennomgå beslaget.  Her er hun avbildet med Erling O. Lyngtveit i forbindelse med en annen sak. Foto: Morten Holm

Forsvaret har ikke begjært såkalt oppsettende virkning i forbindelse med anken. Det vil si at politiet nå har adgang til materialet som er beslaglagt og vil begynne å gjennomgå dette. 

Fakta

I mai avslørte Kapital at Advokatfirmaet Hammervoll Pind opplevde en ansattflukt uten sidestykke gjennom 2018 og 2019 som følge av betydelig misnøye innad i firmaet. Ansatte opplyste blant annet at de fryktet å bli innblandet i noe ulovlig – da spesielt i forbindelse med en av firmaets største klienter – nå avdøde Indigo-grunnlegger Thor Stian Kennedy Normann. 

I begynnelsen av juni kunne Kapital avsløre hvordan advokatfirmaets tidligere IT-ansvarlig var blitt styreleder for 21 av de 23 selskapene i den såkalte Indigo-sfæren. Og hvordan han i egenskap av denne rollen i 2019 bestilte juridiske tjenester for mangfoldige millioner kroner av Hammervoll Pind. Samtidig ble det kjent at politiet hadde gått til razzia mot privatboligen til firmaets gründer, John Magne Hammervoll, og firmaets hovedkontor.

Hammervoll er i dag siktet for grov økonomisk utroskap. Fornærmede er en eldre kvinne i 90-årene som er diagnostisert med Alzheimers. 

I juni gikk Hammervoll rettens vei for å få tilbakeført beslaget politiet tok fra hans bolig og fra advokatfirmaets hovedkontor. Han fikk ikke medhold i Oslo tingrett, og anken ble i september forkastet av Borgarting lagmannsrett.    

Kapital har også avdekket at fra 2009 til 2013 gikk flere fullmektiger til sak mot advokatkontoret, som da het Hammervoll & Co. Det ble den gang levert inn anmeldelse mot John Hammervoll om trusler. Anmeldelsen ble henlagt.

Reportasjer