Kapital

Karriere ·  Tilrettelagt eksamen:

NHH-studentene "sykest" under eksamen

Skjerpet rutinene: Norges Handelshøyskole har økt dokumentasjonskravene, ifølge prorektor Linda Nøstbakken. Likevel er andelen NHH-studenter som får innvilget tilrettelagt eksamen høyere enn ved sammenlignbare utdanningsinstitusjoner. Siv Dolmen Siv Dolmen
Publisert:31. august 2018

Tross skjerpede rutiner fikk mer enn én av ti studenter ved Norges Handelshøyskole i fjor innvilget søknad om blant annet ekstra tid på eksamen etter erklæring fra lege.

– Hver eksamenstid dukker diskusjonen opp igjen om hvor mange som har tilrettelagt eksamen, sier økonomistudent Ivar Lyngedal.

Dette er noe studenter landet over kan søke om ved behov knyttet til sykdom eller funksjonsnedsettelse.

Annonse

Totalt fikk 367 studenter ved Norges Handelshøyskole (NHH) våren 2018 innvilget tiltak som ekstra tid på eksamen, viser tall Kapital har fått tilgang til.

Andelen tilsvarer rundt 11,6 prosent av skolens totale studentmasse, hvilket er betydelig høyere enn ved de øvrige studiestedene som har bistått med tilsvarende statistikk.

Eksempelvis falt antallet registrerte tilrettelegginger ved Handelshøyskolen BI, som prosentandel av antall påmeldte studenter, til 3,9 i forrige skoleår. Dette er en nedgang fra rundt 4,3 prosent begge de to foregående årene.

Rettighetsbevisste: Student Ivar Lyngedal ved Norges Handelshøyskole mener at medstudentene er flinke til å finne ut av hva de har krav på.
Rettighetsbevisste: Student Ivar Lyngedal ved Norges Handelshøyskole mener at medstudentene er flinke til å finne ut av hva de har krav på. Privat

Skjerpet rutinene

Den høye andelen studenter med ekstraordinære eksamensbehov har tidligere vært oppe til debatt på NHH. Studentavisen K7 Bulletin skrev i 2016 om mulig misbruk av ordningen, og det samme året ble temaet behandlet i styret.

Les også

Trendene fra Executive MBA:

Vil ha fisk og digital spissing

Prorektor Linda Nøstbakken opplyser at det nettopp var spørsmålet om noen fikk urettmessige fordeler som da sto på dagsorden.

– Dette er noe vi snakker om og har fokus på, men samtidig har vi plikt til å tilrettelegge for dem som trenger det, sier Nøstbakken.

Hun forteller videre at NHH skjerpet rutinene for krav til dokumentasjon i etterkant av styrebehandlingen.

– Studentene må legge frem en attest fra lege som også spesifiserer hva slags tilrettelegging vedkommende trenger. Det holder ikke å si at studenten for eksempel har allergi, de må si at studenten har allergi og trenger sånn og sånn tilrettelegging, sier prorektoren.

– Dersom de har dette, må vil forholde oss til det. Vi kan ikke stille spørsmål ved legeerklæringene.

Fallende andel

Fra flere hold får Kapital opplyst at tilretteleggingsbehovet ved norske utdanningsinstitusjoner har gått ned de siste årene, i takt med økt tilgjengelighet på elektroniske hjelpemidler.

Så er også tilfellet på NHH.

– Vi kjører digitalisering av eksamen. En del av tilretteleggingene som har blitt gitt, er at studentene har fått skrive på PC. Om det har vært eneste tilrettelegging, forsvinner jo det når alle får skrive på PC, påpeker Nøstbakken.

Handelshøyskolens statistikk viser at over 15 prosent av studentene fikk innvilget tilrettelagt eksamen i vårsemesteret 2016. Andelen falt så til 13,6 prosent året etter, og videre til 11,61 prosent i 2018.

Behovet er generelt høyere om våren enn om høsten, hvilket tilskrives sesongbaserte allergiplager.

Fakta om tilrettelegging

Tilbud om tilrettelegging følger av Universitets- og høyskolelovens paragraf 4-3, der det heter at utdanningsinstitusjonene «så langt det er mulig» skal legge til rette for studenter med særskilte behov.

Målet er at studentene som har behov for tilrettelegging skal likestilles med studentene som ikke har slike behov. Det presiseres at tilretteleggingen ikke skal gå på bekostning av de faglige kravene som stilles.

Årsaken må være dokumentert med erklæring fra lege eller spesialist.

Norges Handelshøyskole presiserer på sine nettsider at dokumentasjonen må være datert i inneværende semester. Videre må den inneholde informasjon om presis hvilke tiltak som behøves.

Eksempler på tilrettelegging er utvidet eksamenstid, tilgang på ulike hjelpemidler, mindre eller eget eksamenslokale og alternative vurderingsformer.

Kilde: Lov om universiteter og høyskoler, nhh.no

Karakterfokus

Ivar Lyngedal tror de av medstudentene som får tilrettelegging, også trenger det. Han mener at noe av årsaken til den høye andelen ved NHH kan skyldes at studentene i Bergen er spesielt rettighetsbevisste.

– De er ressurssterke, finner ut hva de har krav på og hvordan de skal få dette, sier han.

Les også

Maktlisten i et nøtteskall

Her er Norges mektigste kvinner 2018

I tillegg til dette kan det spille inn at NHHs studietilbud tiltrekker seg ambisiøse og karakterbevisste studenter.

– Folk vil generelt gjøre det så bra som mulig på eksamen og opprettholde et så godt snitt som mulig. Om man kan få en halvtime eller time lenger tid, tror jeg folk flest tar det, sier Lyngedal.

Han krysser fingrene for at de fleste har rent mel i posen.

– Jeg tror ikke det er mange som lurer til seg mer tid uten å ha krav på det. Det ville vært urettferdig, sier han.


Les også:

Andre leser også: