Kapital

Investor ·  Kredittfokus:

Faktorallokering i globale aksjer

Publisert:5. mars 2020

De siste 20 årene har gitt oss en interessant debatt om faktorer i aksjemarkedet. Debatten har krysset både akademia og praktikere. Ulike aktørers tilnærming til faktorinvestering har vært sprikende i tilnærmingen til faktorene. Her forsøker jeg å knytte faktorer til makroøkonomien for globale aksjeinvesteringer.

Faktorer, stiler, smart beta eller stilfaktorer. Kjært barn har mange navn. Begrepene refererer til egenskaper ved aksjer som ikke dreier seg om statiske egenskaper som sektor eller geografi. Slike egenskaper kan være nøkkeltall, men andre egenskaper kan definere en stil, eller faktor. Det store antallet faktorer som er identifisert i litteraturen gjør at praktikere snakker om the factor zoo, på norsk vil det passe bedre å si faktorjungelen. Begrepet avslører tilnærmingen du legger til grunn. Hvis du gjør smart beta, holder du en eksponering nær markedsporteføljen, men med en helning mot selskaper som har egenskaper knyttet til en høyere risikopremie. Gjør du stilinvesteringer, spesialiserer du deg på én faktor, eller faktorrotasjon. Gjør du faktorinvesteringer, leter du etter egenskaper som gir vinnere i aksjemarkedet.

Mulig å høste diversifiseringsgevinster

Et viktig skille er om du gjør en enkeltfaktor-strategi, eller en multifaktor-strategi. En multifaktor-strategi sier at meravkastning ikke nødvendigvis manifesterer seg samtidig. Det er derfor er mulig å høste diversifiseringsgevinster ved å blande ulike faktorer i porteføljen. Multifaktor-tankegangen et ett utgangspunkt for denne kommentaren. Kan du blande faktorer som har en høyere risikopremie enn markedet som helhet på en måte som er diversifiserende? Dernest, kan du finne indikasjoner på hvilke faktorer som vil ha en sterkere risikojustert avkastning i nær fremtid? Et praktisk utgangspunkt for denne kommentaren er at MSCI nå publiserer faktorindekser for en liten samling faktorer; verdi, kvalitet, størrelse, momentum, kvalitet, dividende-yield og lav-volatilitet. Forestilling om at ulike faktorer er knyttet til ulik risikopremie samtidig som det finnes en kortsiktig dynamikk der de ulike faktorene veksler på å bidra, passer godt til en statistisk kointegrasjonsanalyse. En slik tilnærming blander en langsiktig trend med en kortsiktig dynamikk.

Annonse

Kan gi forvaltningsstøtte

For å hjelpe en slik modell med å identifi-sere vinnere kan vi legge til statistikker som tar temperaturen på markedet. I denne øvelsen har jeg benyttet meg av VIX, Financial Conditions Index og PMI. Disse er valgt fordi de har en fremoverskuende karakter (jeg er klar over at det er en viss multikolinearitet). Figuren illustrerer utviklingen i fire av faktorindeksene, reindekserte til å begynne på verdi 100 i 2001, men illustrert logaritmisk, for å ta ut rentes-rente-effekten. Historikken er forkortet i figuren for at de modellbaserte fremskrivningene skal synes bedre. Alle verdier i grafen etter siste årsskifte er en fremskrivning. Jeg bruker bevisst ikke begrepet prognose fordi fremskrivningen bare er basert på informasjon i modellen. Modellbaserte konfidensintervaller er illustrert ved stiplede linjer. Ved årsskiftet fremstod kvalitetsfaktoren som den mest attraktive. Kvalitetsfaktoren representerer selskaper med høy egenkapitalavkastning, stabil vekst i inntjeningen og lav gjeld. I skrivende stund har kvalitetsindeksen slått verdensindeksen med et par prosentpoeng hittil i år. Det er noen styrker og noen svakheter ved en slik tilnærming: Det kan være vanskelig å få tilstrekkelig statistisk forklaringskraft til å stole på modellen (et vanlig problem med finansielle data), tilnærmingen er bygget på en trendfølger-filosofi. Implementeringen av strategien er likefrem fordi det finnes sektornøytrale faktor-ETFer. Coronavirus-utbruddet har endret markedsutsiktene. I dag er denne modellen i utvikling for om mulig å inngå i hva vi kaller modell-biotopen for forvaltningen av FORTE Global. Enkelte vil ikke se koblingen mellom faktorer og makro som god latin, men jeg tror den har potensial.


Les også:

Kjendisinvestorenes favorittaksjer:

Bjellesauene på Oslo Børs

Når de mest profilerte investorene på Oslo Børs satser stort på nye aksjeinvesteringer, lønner det seg ofte for andre å henge seg på. Men kun de aller første dagene. Det viser casene Kapital har gjennomgått.

10 min lesetid

Gjestekommentar:

Coronakrise og markedsturbulens – hva gjør det med eiendom?

Den pågående coronaviruskrisen og smellen i oljemarkedet skaper kaos på børsen. For det norske eiendomsmarkedet er det fortsatt usikkert hvordan dette vil slå ut, og det er helt avhengig av hvor langvarig situasjonen blir.

4 min lesetid

Andre leser også: