Kapital

Tradisjonen tro har vi insistert på at fondsforvalterne trekker frem det ene fondet fra egne rekker som de tror vil stige mest det kommende året. De fleste vil vanligvis tilby et fond for enhver anledning, og ønsker gjerne å vite hvor lenge du ønsker å ha pengene investert, og hvor redd du er for å tape dem, men ved å måtte nøye seg med ett fond må de forholde seg til det neste årets utsikter på en helt annen måte. Slik har vi fått en rekke spreke forslag til fondsinvesteringer, og samtidig blir vi forelagt forvalternes ferske syn på konjunkturutsiktene.

Annonse

Høye forventninger

Slike premisser betyr for eksempel at Nordea-forvalter Robert Næss ikke vil anbefale et aksjefond med rent norsk mandat.

– For det norske aksjemarkedet er det ventet en inntjeningsoppgang på 35 prosent. Det vil ikke skje. Vi ender nok opp med en svak eller ingen inntjeningsvekst. Det medfører at det norske aksjemarkedet blir for dyrt, konkluderer Næss og satser derfor, som i fjor, på Nordeas fond for stabile aksjer globalt.

Les også

Mange norske idrettshelter prøver lykken i næringslivet:

Går for gull i business også

Smale mandater

Muligheten denne øvelsen gir til å velge et “smalt” eller ukjent sektorfond, er det flere som har benyttet seg av. Storebrand har for eksempel tro på at bærekraftsbølgen skal fortsette, og har valg fondet “Global Solutions” mens Eika har plukket ut et fond bestående av egenkapitalbevis, og satser med andre ord på at sparebankene er en smart sektor å investere pengene sine i akkurat nå.

– Sparebankene prises i snitt nær sine bokførte verdier med egenkapitalavkastning over 10 prosent, noe vi synes er attraktivt med dagens rentenivå, sier Alexander Miller, investeringsdirektør for aksjer i Eika Kapitalforvaltning.

Spiller inn nykommere

Odin Forvaltning gjorde det klart beste valget til fjorårets fondsbukett, med et sektorfond innen eiendom som gav en avkastning på hele 49 prosent. Odins investeringsdirektør Vegard Søraunet har i år valgt et helt nytt fond, ODIN Small Cap.

– Bærekraftige forretningsmodeller er en forutsetning for fremtidig lønnsom vekst, og fondet består derfor av selskaper med en sterk bedriftskultur som driver kontinuerlig forbedring gjennom etablerte merkevarer, klare nisjer, effektivitetsforbedringer og anskaffelser, forklarer han.

Finner muligheter i endring

– Som i fjor så ser det ut til at visse av fondene trekkes frem fordi de er nye og de ønsker mer publisitet rundt fondene. Noen av fondene er også de samme som i fjor, noe som i alle fall viser tegn til langsiktighet, sier Thomas Furuseth, som analyserer fond i Morningstar.

DNB har nylig lansert et fond med et spesielt fokus på forretningsmodeller som skapes og endres av teknologi, reguleringer og forbrukeradferd, og har i år valgt dette ferske fondet, som har fått navnet “Disruptive Opportunities”.

FIRST Nordic Focus er et annet ungt fond som umiddelbart rykker inn som favoritt hos forvalteren. Firsts nordiske aksjefond, som har blitt forvaltet av Thomas Nielsen i rundt et halvt år, består av nøye utvalgte selskaper av høy kvalitet i ulike bransjer, ifølge Nielsen.

Påvirker fondsinvestorer: Fase-1 avtalen, som ble inngått mellom USA og Kina i begynnelsen av 2020, gir fondsforvalterne håp om en pause i handelskonfliktene som stadig truer stabiliteten i finansmarkedene. Foto: Kevin Lamarque

– Volatilt og sårbart

Selv om vi i denne øvelsen maner til en viss kortsiktighet, er det som Furuseth påpeker enkelte som velger det samme fondet som i fjorårets bukett. Danske Invest Europe Small Cap, samt Nordea og C Worldwides respektive fond for stabile aksjer gjorde det alle bra i 2019, og forvalterne har valgt å trekke frem disse fondene på nytt. Begrunnelsen for C WorldWides valg er ikke ulik den til Nordea.

– Den høye prisingen av aksjemarkedet finner foreløpig støtte i lave rentenivåer, men det er volatilt og svært sårbart dersom resesjonsfrykt sprer seg i markedene, advarer investeringsdirektør Pernille Skarstein Christensen.

Enslig kreditt-svale

Fondsfinans tar på sin side steget helt ut og velger i år å bytte ut aksjer med kredittobligasjoner.

– Med en investeringshorisont på bare et år, og slik vi bedømmer markedssituasjonen, har vi kommet til at vi vil anbefale et av våre rentefond som favorittfond for 2020, sier investeringsdirektør Odd Hellem.

– Det interessante er at man også trekker inn et rentefond. I utgangspunktet kan det være vanskelig å oppnå tilsvarende avkastning i rentefond som når et aksjefond fyrer på alle sylindre. Samtidig har jo aksjemarkedet gått mye i mange år, så man kan ikke være sikker hvilken vei dette går, sier Furuseth i Morningstar.

Tall fra Verdipapirfondenes forening viser at nettotegningen blant norske personkunder – på tvers av ymse fondsklasser – i 2019 endte på ti milliarder kroner. Aksjefond fikk tilført litt over to milliarder, som dermed er klart lavere enn hva ulike rente- og obligasjonsfond fikk tilført. Ved årsskiftet hadde personkundene 276 milliarder kroner plassert i norske verdipapirfond. Norske institusjoner har samlet sett en mye lavere andel plassert i aksjefond enn hva personkundene har. Andelene er på respektive 43 og 59 prosent.

Les også

Når formuene blåses bort:

Milliardærene som forsvant

Norden er hot

Det er selvsagt aktivt forvaltede fond, og ikke indeksfond, vi er på jakt etter når målet er å maksimere avkastning. Her gis heller ingen geografiske begrensninger. I år var det ingen som valgte fond med et bredt norsk aksjemandat, mens flere velger Norden som tumleplass.

– Avkastningen på nordiske børser har over tid vært god. De nordiske landene ligger helt i toppen på alle internasjonale indekser når det gjelder BNP pr. innbygger og solide statsfinanser, sier Kristian Tunaal, seniorforvalter i Alfred Berg Kapitalforvaltning.

– Vi tror fremdeles Norden er et bra sted for investorer, på grunn av god sektorspredning og solid egenkapitalavkastning, argumenterer Hans Kristian Hals i SEB, som i likhet med Storebrand også satser på at bærekraft som tema fortsatt blir viktig fremover, og SEB Sustainability Nordic Fund har noen kriterier hvor selskaper der en betydelig del av virksomheten er rettet mot våpen, tobakk, alkohol, kommersiell gambling, pornografi og forurensende energiutvinning ekskluderes.

Trekker frem eiendom

SKAGEN Kon-Tiki ble det svakeste fondet i en sterk bukett i fjor, med en avkastning på 8 prosent. Dette fondet har mistet endel kapital de siste årene, og nettotegningen havnet på minus 4,8 milliarder i 2019, mens forvaltningskapitalen lå på 11,9 milliarder ved utgangen av 2019. I år er det Skagens tur til å velge eiendomssektoren, med sitt SKAGEN m2, et fond investeringsdirektør Alexandra Morris mener kan ha gått litt under radaren i Norge.

– Fordelen med et globalt eiendomsfond er den daglige likviditeten og ikke minst det brede mandatet. Husk at eiendom er lokalt, og vil i større grad være løsrevet fra de brede markedssvingningene, sier Morris

Årets valg

Fond Kurs 7. feb

Fondsfinans Kreditt 10 932,92

FIRST Norden Fokus 1 180,44

SKAGEN m2 269,38

DNB Disruptive Opportunities 106,79

Danske Invest Europa Small Cap 178,78

C WorldWide Stabile Aksjer 2 664,40

SEB Sustainability Nordic 155,51

Storebrand Global Solutions 3 327,25

ODIN Small Cap 98,83

Eika Egenkapitalbevis 261,53

Nordea Stabile Aksjer Global Etisk 3 993,39

Alfred Berg Nordic Gambak 122,25

Fjorårets utvalgte

Fond Avkastning

ODIN Eiendom 49%

Danske Invest Europa Small Cap 25%

C WorldWide Stabile Aksjer 24%

SEB Nordenfond 20%

DNB Global Emerging Markets 18%

Nordea Stabile Aksjer Global Etisk 18%

Alfred Berg Nordic Gambak 16%

FIRST Norge Fokus 14%

Eika Alpha 13%

Fondsfinans Global Energi 11%

Storebrand Norge 11%

SKAGEN Kon-Tiki 8%

Avkastning i %, hentet fra Morningstar for 04.02.2019–30.12.2019

Ola Melgård Leder for DNB Asset Management DNB

Årets valg: 
DNB Disruptive Opportunities
Ola Melgård
Leder for DNB Asset Management

Satser på tekno-skift

Noen ganger kommer det endringer som er kraftige og vedvarende, en mellomting av finansbobler og sorte svaner. Man opplever forretningsmodeller som skapes og endres av skift i teknologi, reguleringer og forbrukeradferd. Vi i DNB ser etter de mange mulighetene som slike disruptive endringer i forretningsmodeller skaper. Derfor har vi lansert det globale fondet DNB Disruptive Opportunities. Der andre fond analyserer land, regioner eller sektorer, er analyseenheten i dette fondet disruptive forretningsmodeller. Fondet har analysert seg frem til fem globale investeringskategorier: Digitalisering, Urban mobilitet, Maskinrevolusjon, Demografi og Den Grønne Samfunnskontrakten. Innenfor disse kategoriene finnes det mange forretningsmodeller som skapes og endres av teknologi, reguleringer og forbrukeradferd. Og istedenfor å ta utgangspunkt i neste kvartalsrapport stiller vi spørsmålet: Hvordan ser verden ut i år 2030? For eksempel så tror vi at alle kjøretøy vil bli elektrifisert, og at alle kjøretøy vil bli mer og mer selvkjørende. Det gjør at fondet eier mange selskaper som arbeider med ulike sider av elektrifisering (semiconductors, sensorer, kameraer og software).
Fondet inneholder selskaper som har kommet veldig langt i sine disrupsjoner (som f.eks. Google, Vestas Wind Systems) men også mindre selskaper innenfor digital helse, elektrifisering, batterier, e-handel. Totalt eier fondet rundt 60 børsnoterte, globale selskaper.
Porteføljeforvalteren av fondet, Audun Wickstrand Iversen, setter sammen sin portefølje i tett dialog med sine kolleger i DNB Asset Management. Her finner man spesialister innenfor teknologi, miljø, helse, finans, bioteknologi og fremvoksende økonomier. Et slikt bredt produkt krever et bredt og dypt fagmiljø for å levere topp avkastning. Og i DNB finner vi nettopp det.

Pernille Skarstein Christensen Investeringsdirektør i C WorldWide Asset Management Worldwide Asset

Årets valg: 
C WorldWide Stabile Aksjer
Pernille Skarstein Christensen
Investeringsdirektør i C WorldWide Asset Management

Holder på det stabile

Fase-1 avtalen, som ble inngått mellom USA og Kina i begynnelsen av 2020, vil forhåpentligvis forhindre en ytterligere eskalering av handelskonflikten som truer både global vekstutvikling og finansmarkedene. De vanskelig-ste forhandlingene som berører Kinas industripolitikk er utsatt på ubestemt tid, en klar seier for Kina på kort sikt. Det er imidlertid liten grunn til å tro at USAs forsøk på å begrense den teknologiske trusselen fra Kina vil opphøre. Dette vil lede til fortsatt svak global vekst fordi usikkerhet om handelsregimer og økende proteksjonisme vil lede til lavere investeringer, noe som igjen leder til lavere produktivitetsvekst. Den høye prisingen av aksjemarkedet finner foreløpig støtte i lave rentenivåer, men det er volatilt og svært sårbart dersom resesjonsfrykt sprer seg i markedene. Frakoblingen mellom aksjemarkedene og realøkonomien de siste årene vil kunne fortsette, men det er ikke dermed sagt at den sentralbankstyrte boblen ikke kan sprekke i møte med Trumps angrep på det globale, liberale handelssystemet.
På bakgrunn av de usikre vekstutsiktene anbefaler vi også i 2020 CWW Stabile Aksjer. I dette fondet håndplukker vi 40-60 selskaper som hovedsakelig utgjør en fjerdedel av det globale aksjemarkedet med lavest forventet kursrisiko. I utvelgelsesprosessen fokuserer vi på selskaper som oppfyller tre kriterier: har en stabil og holdbar forretningsmodell; kan kjøpes til en attraktiv pris; er inne i en positiv utvikling. Porteføljen er samtidig diversifisert både geografisk og på ulike sektorer slik at den er robust mot uventede markedsbevegelser. CWW Stabile Aksjer er et fond for en langsiktig investor som ønsker god aksjeavkastning, men samtidig lavere risiko enn det som kjennetegner det generelle aksjemarkedet.

Odd Hellem, Investeringsdirektør i Fondsfinans Kapitalforvaltning Anders Winterstad

Årets valg:
Fondsfinans Kreditt
Odd Hellem
Investeringsdirektør i Fondsfinans Kapitalforvaltning

Sikrere med renter

I 2019 var vi meget positive til aksjeinvesteringer. Det vesentligste av verdioppgangen i 2019 kan tilskrives en økning av prisingsmultipler og ikke inntjeningsvekst. Vi tror at verdenshandelen og global økonomi i 2020 vil kunne få et lite oppsving i forhold til fjoråret. Til tross for det er vi ved inngangen til 2020 ikke like optimistiske som i fjor. Vi tror analytikernes forventninger til bedriftenes inntjeningsvekst er for optimistiske. Dessuten kan det bli begrenset med videre multippel-oppgang. I vårt hovedscenario for globale aksjemarkeder legger vi således til grunn en positiv verdiutvikling for aksjefond i intervallet null til ti prosent. Vi frykter imidlertid at aksjemarkedene ved noen økonomiske og sikkerhetspolitiske utfall kan få betydelig negativ utvikling.
Med en investeringshorisont på bare et år, og slik vi bedømmer markedssituasjonen, har vi kommet til at vi vil anbefale et av våre rentefond som favorittfond for 2020. Det anbefalte fondet er Fondsfinans Kreditt, som i de tre siste årene har gitt en gjennomsnittlig årlig avkastning på 8,2 prosent. I vårt hovedscenario tror vi Fondsfinans Kreditt i 2020 vil gi en avkastning på mellom tre og syv prosent til andelseierne. Fondsfinans Kreditt er godt diversifisert, og har anslått gjennomsnittlig “rating” likt med BB-mandatet. Ved årets start hadde fondet 81 ulike obligasjoner fordelt på 67 utstedere. Fondsfinans Kreditt har for tiden en løpende årlig rente på 5,7 prosent etter forvaltningshonorar på 0,35 prosent. Fondets kredittdurasjon var 1,8 år og rentedurasjonen var 0,6 år.
Selv om det skulle bli en økning i de markedsmessige kredittpåslagene eller skje en renteøkning i lange renter i 2020, vil det således fortsatt være store muligheter for en god og positiv avkastning for andelseierne.

Thomas Nielsen, Porteføljeforvalter i FIRST Fondene Foto: Odin

Årets valg:
FIRST Norden Fokus
Thomas Nielsen
Porteføljeforvalter i FIRST Fondene

Fanger opp kvalitetsselskapene

Bestående av nøye utvalgte selskaper av høy kvalitet i ulike bransjer, mener vi FIRST Norden Fokus blir et bra fond å eie i 2020: Fondet investerer utelukkende i selskaper med overlegen kvalitet. Over tid kommer mer enn 90 prosent av markedets avkastning fra inntjeningsvekst og utbytte, under ti prosent fra reprising. Denne andelen er enda mer ekstrem for fremragende selskaper med høy verdiskapning.
Tid er gode selskapers venn og andre selskapers fiende. Gjennomsnittlig etableringsår for selskapene vi eier er 1952 (fra 1873–2001). Mange sier de investerer i kvalitetsselskaper, men det er opplagt at endel enten ikke vet hva kvalitet er – eller rett og slett ikke forteller sannheten. Hvem eier ellers de dårlige selskapene det finnes så mange av?
Faktiske prestasjoner og resultater forteller det meste om kvaliteten til et selskap. Ord/løfter, guiding eller egen oppfatning av produkter/kompetanse er ofte både upresise og lite troverdige. For å unngå irrasjonelle investeringsbeslutninger binder fondet seg til masten ved ufravikelig å følge en egenutviklet proprietær modell som objektivt og faktabasert kvantifiserer kvalitet og risiko. Modellen er basert på hardtastet kvartalsdata tilbake til 2006 og inneholder ingen antagelser om fremtiden. Fondet har AIF-struktur (alternative investeringsfond, red. anm.) med en konsentrert portefølje på 17 selskaper for å bevare overlegen kvalitet med lav risiko.
FIRST Norden Fokus er i høyeste grad aktivt forvaltet og har minimalt fokus på selskapsstørrelse, geografi, stil, sektor/industri (utover ekskludering av bank/forsikring).

Hans Kristian Hals, Investeringsdirektør i SEB Foto: Flickr

Årets valg:
SEB Sustainability Nordic Fund
Hans Kristian Hals
Investeringsdirektør i SEB

Satser på bærekraft

Vi tror på fortsatt positiv, men moderat økonomisk vekst. Sentralbankene vil sannsynligvis videreføre en ekspansiv pengepolitikk i lys av forventet moderat prisstigning. Det betyr fortsatt lave renter. Markedet forventer i skrivende stund en inntjeningsvekst på ca. 9 prosent i 2020. Det tror vi er litt for optimistisk, og at 5 til 6 prosent er mer realistisk. Hvis man antar at multiplene holder seg på dagens nivå og fortsatt lave renter, vil det med relativt god margin være bedre å være investert i aksjer enn i renter.
Vi tror fremdeles Norden er et bra sted for investorer, på grunn av god sektorspredning og solid egenkapitalavkastning. Det er en sterk trend i retning av å investere mer miljøvennlig. Investorer har fokus på å investere for å få god avkastning, men samtidig også ønske om å ta ESG- (environmental, social and governance) hensyn. SEB Sustainability Nordic Fund ivaretar dette. Dette fondet investerer i solide nordiske selskaper, men har noen eksklusjonskriterier hvor selskaper der en betydelig del av virksomheten er rettet mot våpen, tobakk, alkohol, kommersiell gambling, pornografi og forurensende energiutvinning ekskluderes.

Robert Næss, Investeringsdirektør i Nordea Asset Management Foto: Ivan Kverne

Årets valg:
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk
Robert Næss
Investeringsdirektør i Nordea Asset Management

Plukker stabile aksjer

 Inntjeningsforventningen er for høye for neste år. Det er ventet ni prosent vekst, og jeg tror at vi ender opp med et par prosent vekst. For det norske aksjemarkedet er det ventet en inntjeningsoppgang på 35 prosent. Det vil ikke skje. Vi ender nok opp med en svak eller ingen inntjeningsvekst. Det medfører at det norske aksjemarkedet blir for dyrt. I fondet Nordea Norge Verdi har jeg valgt aksjer med lav verdsettelse, og jeg tror de kommer til å levere bra, men jeg har enda mer tro på de globale, stabile aksjene. 
Dermed ender jeg opp med å anbefale Nordea Stabile Aksjer Global Etisk. Det er et fond som over tid har gitt god avkastning. Det stiger mindre enn markedet når det er gode perioder, og så faller det typisk mindre i svake perioder. Den forsikringen synes jeg det er greit å ha nå. De vel 90 selskapene vi har investert i, er i gjennomsnitt priset til 13 ganger inntjeningen siste 12 måneder. Det gir en inntjenings-yield på 7,7 prosent. Dermed er verdsettelsen hyggelig både i forhold til sin egen historie samt at den gir en god risikopremie i forhold til lange renter. Vi har blant annet kjøpt aksjer eBay, Cisco og Johnson & Johnson. Vi dropper selskaper som typisk snubler på inntjeningen under økonomisk nedturer, og vi nekter å kjøpe dyre selskaper. 

Haavard O. Bruland, Salgsdirektør i Danske Capital Foto: Danske Bank

Årets valg:
Danske Invest Europe Small Cap
Haavard O. Bruland
Salgsdirektør i Danske Capital

Tror stadig på europeiske bedrifter

Selv om dette er et typisk “stockpicker”-fond hvor vi søker morgendagens vinnerbedrifter, vil avkastningen i fondet alltid være sterkt påvirket av de generelle markedsutsiktene. Gjennom 2019 stabiliserte markedene seg. Vi fikk en avklaring rundt Brexit og på plass en fase-1 handelsavtale, om enn noe senere enn det vi hadde forventet. For handel og eksport er viktig for europeiske bedrifter.
Ved inngangen til 2020 ser vekstprognosene for verdensøkonomien sterkere ut enn for ett år siden. Mer utlånsvillige banker og fortsatt understøttende finans- og pengepolitikk mener vi er med på å gjøre oss tryggere på at vi vil se en europeisk økonomi som vokser rundt trendvekst det neste året. Det er fortsatt ledig kapasitet i arbeidsmarkedene, uten at dette lenger bidrar med positive vekstimpulser isolert sett. Høy sysselsetting bidrar derimot normalt til å stimulere til økt forbruk.
Når vi samtidig ser at europeiske bedrifter fortsatt er fornuftig priset, og vi fortsatt finner en rekke attraktive kjøpskandidater blant særlig de små og mellomstore bedriftene, blir vår anbefaling for 2020 igjen Danske Invest Europe Small Cap.

Alexander Miller, Investeringsdirektør for aksjer i Eika Kapitalforvaltning Foto: Olav Heggø

Årets valg:
Eika Egenkapitalbevis 
Alexander Miller
Investeringsdirektør for aksjer i Eika Kapitalforvaltning

Satser på sparebanker

Vi vil anbefale Eika Egenkapitalbevis av våre fond i 2020. Eika Egenkapitalbevis er et bransjefond som har hovedfokus på noterte egenkapitalbevis i de norske sparebankene. Nesten 80 prosent av fondet er investert i 26 egenkapitalbevis og resten i nordiske finansaksjer. Sparebankene prises i snitt nær sine bokførte verdier med egenkapitalavkastning over 10 prosent, noe vi synes er attraktivt med dagens rentenivå. P/E for sparebankene er rundt 10, som er ca. 30 prosent lavere enn Oslo Børs generelt. Sparebankenes inntjening forrenter dermed om lag 10 prosent av markedsverdien årlig, hvorav typisk halvparten utbetales i form av utbytte til eierne.

Kristian Tunaal, Seniorforvalter i Alfred Berg Kapitalforvaltning Foto: Kapitalforvaltning

Årets valg:
Alfred Berg Nordic Gambak
Kristian Tunaal
Seniorforvalter i Alfred Berg Kapitalforvaltning

Positive til Norden

Vi er optimistiske på det nordiske markedets vegne for 2020. I en periode hvor oljeprisen er under press og rekylen innen oljeservice lar vente på seg, er Norden nærmeste alternativ for mange. I 2019 har inntjeningen i selskapene steget, mens renteforventningene har falt. Det er en god kombinasjon for investorer. 2019 bragte også en god vekst i inntjeningen i Norden, slik at risikopremien man får betalt er på normalnivå for siste 10 år. Ikke minst: For ti år siden var direkteavkastning i Norden og snitt risikofri 10-årig rente begge på ca. 4 prosent. Nå er direkteavkastningen fremdeles ca. 4 prosent, mens 10-årig risikofri rente er nede rundt 1 prosent. Så relativt til alternativene fremstår nordiske aksjer som attraktive.
Alfred Berg Nordic Gambak har, som navnet sier, et nordisk mandat. Investeringsfilosofien er basert på samme lest som vårt norske suksessfond Alfred Berg Gambak, hvor vi kombinerer fundamental- og sentimentanalyse. Det nordiske aksjemarkedet er langt større og mer diversifisert enn det norske. Dette gir flere strenger å spille på for vår investeringsfilosofi. Avkastningen på nordiske børser har over tid vært god. De nordiske landene ligger helt i toppen på alle internasjonale indekser når det gjelder BNP pr. innbygger og solide statsfinanser. Ikke desto mindre er det betydelige forskjeller i de enkelte lands næringsstruktur, med Sverige størst på industri, finans og eiendom, Danmark på helse, Finland på materialer og Norge på energi og sjømat. Dette gir god diversifisering og flere muligheter. I tillegg ligger de nordiske landene helt i toppen på ESG.

Bård Bringedal, Leder for aksjer i Storebrand Asset Management Foto: CF Wesenberg

Satser på selskaper som bidrar

Bærekraft blir stadig viktigere for investorer, både private og institusjonelle. Global Solutions investerer i selskaper som bidrar med løsninger, det vil si produkter, tjenester eller teknologier som bidrar til å løse verdens bærekraftutfordringer. Temaene fondet fokuserer på er klima, bærekraftig byutvikling, sirkulær økonomi samt likestilling og mangfold. Fondet har levert godt siste tre og fem år, og med økende etterspørsel etter bærekraftige løsninger, har fondet alle forutsetninger for å gi god avkastning.

Alexandra Morris, Investeringsdirektør i SKAGEN Fondene Foto: Eivind Yggeseth

Årets valg:
SKAGEN m2
Alexandra Morris
Investeringsdirektør i SKAGEN Fondene 

Går for global eiendom

Hvis jeg er nødt til å velge mellom noen av de virkelig gode fondene våre, vil jeg trekke frem et som kanskje flyr litt under radaren – hvert fall her i Norge. Det globale eiendomsfondet SKAGEN m2 har flere ganger blitt kåret til et av de beste eiendomsfondene siste tre år av Citywire. Eiendom har vært, og vil fortsette å være, en viktig komponent i en diversifisert portefølje. Fordelen med et globalt eiendomsfond er den daglige likviditeten og ikke minst det brede mandatet. Husk at eiendom er lokalt, og vil i større grad være løsrevet fra de brede markedssvingningene. Forvalter Michael Gobitschek og analytiker Anne Line Kristensen har levert helt overlegen avkastning fire år på rad, mye takket være en fremsynt og smart investeringsstrategi. De har analysert seg frem til en rekke trender eller scenarioer som de mener vil prege eiendomssektoren globalt fremover. Noen eksempler er digitalisering, urbanisering og aldrende befolkning. Basert på disse scenarioene finner de selskaper som er godt posisjonert for å kapitalisere på disse trendene. Med stadig økende datamengder som forbrukes har SKAGEN m2 blant annet investert i datasentre, hvor undersjøiske datakabler ilandføres og kobles opp i enorme datahaller. Den type fremsynthet har virkelig lønt seg, og fondet har levert meravkastning fire år på rad.

Vegard Søraunet, Investeringsdirektør i ODIN Forvaltning Foto: Odin

Årets valg:
ODIN Small Cap
Vegard Søraunet
Investeringsdirektør i ODIN Forvaltning

Ser mot de mindre

Norden er en region med fantast-iske forutsetninger for små selskaper til å utvikle seg til globale ledere innen spesifikke nisjer. Vi har et lavt nivå av korrupsjon, stor tilgang til kapital og sosiale beskyttelsesnettverk sammen med fremtredende universiteter som får entreprenører til å våge å starte selskaper. Den historiske utviklingen for nordiske småselskaper har vært blant de beste i et globalt perspektiv, og reisen tar man del av gjennom nystartede ODIN Small Cap. Med fokus på mindre selskaper (21 av 34 selskaper har en markedsverdi under 10 milliarder kroner), er ODIN Small Cap et aktivt forvaltet fond som har et klart fokus på små, etablerte og bærekraftige kvalitetsselskaper. Bærekraftige forretningsmodeller er en forutsetning for fremtidig lønnsom vekst, og fondet består derfor av selskaper med en sterk bedriftskultur som driver kontinuerlig forbedring gjennom etab-lerte merkevarer, klare nisjer, effektivitetsforbedringer og anskaffelser. 
Fordelene med små selskaper er mange. De er ofte fleksible med et engasjert styre og eier som jobber i eller nær virksomheten. Mindre entreprenørdrevne selskaper kan derfor ta raske beslutninger, kan lettere skalere opp forretningsideen sin og dermed ha større potensial for vekst. Derfor investerer ODIN Small Cap i selskaper som maksimerer potensialet mens ODINs investeringsfilosofi sikrer at fondet minimerer risikoen og nedsiden.


Les også:

Kjendisinvestorenes favorittaksjer:

Bjellesauene på Oslo Børs

Når de mest profilerte investorene på Oslo Børs satser stort på nye aksjeinvesteringer, lønner det seg ofte for andre å henge seg på. Men kun de aller første dagene. Det viser casene Kapital har gjennomgått.

10 min lesetid

Andre leser også: