Thrane-Steen: – Høyst usannsynlig at jeg har underskrevet dette

Gustav Thrane-Steen (79) ble i tingretten dømt til å betale Alfredo De Barros ti millioner kroner på bakgrunn av en provisjonsavtale Thrane-Steen bestrider på det sterkeste. Nå vil investoren at underskriften hans blir undersøkt av en skriftekspert.

Tapte i tingretten: I 2019 ble Thrane-Steen dømt til å betale 10 millioner kroner for tapt provisjon til Alfredo De Barros, samt nærmere 275.000 kroner i saksomkostninger og 9.000 kroner i rettsgebyr. T.v. De Barros med advokat Jane Veivåg Ulset, t.h. Gustav Thrane-Steen og advokat Anja Kristin Ankerud. Vidar Ruud/ NTBscanpix
Jus

Pensjonist og eiendomsinvestor Gustav Thrane-Steen led i fjor nederlag mot forretningsmannen Alfredo De Barros i Oslo tingrett. Thrane-Steen ble dømt til å betale De Barros ti millioner kroner for en jobb han gjorde med å hente inn bud på en av Thrane-Steens næringseiendommer. Thrane-Steen anket dommen.

I kjernen av striden ligger en provisjonsavtale mellom Thrane-Steen og De Barros som bærer Thrane-Steens signatur. Avtalen kom til sommeren 2016, en periode hvor investoren var i rekonvalesens etter et sykehusopphold og var mentalt svekket. Han hevder nå at underskriften kan være forfalsket.

– At jeg skal ha underskrevet noen sånt som dette er høyst usannsynlig. Jeg har ingen kopi av noen ting. De Barros påstår noe, men jeg vet ikke hva som er realiteten. Vi har bedt om å få en kopi for å få sjekket med en skriftekspert, sier Thrane-Steen til Kapital. 

De Barros påstår noe, men jeg vet ikke hva som er realiteten. Vi har bedt om å få en kopi for å få sjekket med en skriftekspert.
Gustav Thrane-Steen

Det har ikke lykkes Kapital å få kontakt med De Barros, og hans advokat Jane Veivåg Ulset har ikke svart på våre henvendelser. Men det er på det rene at De Barros avviser at avtalen aldri ble inngått. Det fremgår av Ulsets sluttinnlegg til ankesaken:

“Det har vært uomtvistet at partene har inngått avtalen. Tvisten har dreiet seg om forståelsen av avtalens innhold,” heter det i sluttinnlegget, og videre: “De ankende parter har kort tid før saksforberedelsens avslutning for lagmannsretten kommet med helt nye anførsler om at han ikke skal ha signert på denne avtalen. Det er i underkant av fire år siden tvisten var et faktum, og mer enn ett år siden anken ble inngitt.”

– Helt insane

Gustav Thrane-Steen er sønn av den kjente og avdøde bilimportøren med samme navn, som allerede i 1919 etablerte egen bilbutikk i Oslo med salg av Opel. Virksomheten vokste til det som i dag er Motor Gruppen. Gustav Thrane-Steen er ikke selv involvert i driften og har heller ikke eierandeler i Motor Gruppen, men han eier flere eiendomsselskaper og står oppført med en skattelignet formue på over 215 millioner kroner i 2017.

Konflikten knytter seg til forståelsen og gyldigheten av avtalen som gav De Barros fullmakt til å finne interessenter til å kjøpe Østre Aker vei 25–27 på Økern i Oslo. Forutsetningen var at Thrane-Steens eiendomsfirma var forpliktet til å godta alle bud over 100 millioner kroner. I tillegg skulle De Barros få et meglerhonorar på 10 prosent av salgssummen når eiendommen var solgt.

Flere har reagert på avtalen. Tidligere eiendomsmegler Terje Tinholt vitnet for Thrane-Steen i tingretten og bemerket der følgende:

– Avtalen er formulert slik at De Barros skulle få betalt bare det kom inn et bud, men i det ligger det jo implisitt at selger må si ja i andre enden. Her skulle De Barros få ti prosent av hele kjøpesummen hvis han fikk inn et bud på over 100 millioner kroner. Det er jo “helt insane”.

Tingretten sa seg enig i at en så høy provisjon ikke samsvarer med bransjepraksis for næringsmeglere, men det påpekes i dommen at det ikke finnes noe forbud mot å inngå avtaler som er mer gunstige for den ene parten enn den andre.

Ikke umyndig

Tingretten fikk forelagt en spesialistundersøkelse av Thrane-Steen gjennomført i 2018, og fant at han må kunne holdes ansvarlig for de avtaler han inngår, all den tid han ikke er umyndig.

Overfor Kapital har Thrane-Steen hevdet at De Barros visste om hans mentale tilstand etter sykehusoppholdet og har utnyttet den. I forkant av ankesaken har investoren og hans advokat, Steffen Asmundsson i Kluge, krevd å få fremlagt den originale avtalen fra De Barros, for å få en skriftgransker til å undersøke signaturen, fremgår det av sluttinnlegget til Asmundsson. Men dette har de foreløpig ikke fått. Ankesaken er utsatt på ubestemt tid grunnet coronasituasjonen, opplyser Asmundsson til Kapital.

Oppfylte forpliktelsene

De Barros fant en interessent til eiendommen i 2016, nemlig XXL-gründer Øivind Tidemandsen. Tidemandsen gav flere bud på eiendommen via sitt eiendomsfirma Dolphin Eiendom. Siste bud som ble gitt var på 125 millioner kroner (i mars 2017), noe som ved salg ville ha gitt De Barros 12,5 millioner kroner i provisjon. Thrane-Steen aksepterte aldri budet. Men slik avtalen var formulert, hadde De Barros ved å finne en interessent oppfylt sin del.

Inside
Jus