Kapital

Inside ·  Milliardær Morten Angelil led nederlag i lagmannsretten:

Tapte DNA-strid mot staten

“Høyesterettsmat”: – Vi er fornøyd med at lagmannsretten gir uttrykk for tvil om DNA-lagringen er lovlig og at retten finner at det neppe er nødvendig med lagring ut fra reglene i menneskerettskonvensjonen, sier advokat John Christian Elden, som representerer Morten Angelil (bildet). Iván Kverme Iván Kverme
Publisert:14. desember 2018

Elteks tidligere konsernsjef Morten Angelil fikk ikke rettens medhold i at han skal slippe å havne i DNA-registeret etter soning.

– SSB-tall  viser at det er relativt høy tilbakefallsprosent, også for de som er dømt for skattesvik. Regjeringsadvokaten

Milliardær Morten Angelil tapte nylig ankesaken mot staten i DNA-striden og havner dermed i DNA-registeret hvis dommen blir rettskraftig.

Annonse

Kapital har tidligere skrevet at Angelil saksøkte staten, fordi han nektet å la seg registrere i identitetsregisteret etter soning. Angelil ble i 2012 dømt til fengsel i halvannet år, hvorav tolv måneder ubetinget, for grovt skattesvik. Men han ønsket ikke å havne i DNA-registeret, som alle som dømmes til fengsel i mer enn 60 dager blir. Han tapte striden i tingretten, og nå har han altså også tapt ankesaken i Borgarting lagmannsrett.

Les også

Siviløkonom lagde markedsplassen han savnet:

Startet “Finn for kunst”

Fare for gjentagelse

Angelil fikk ikke medhold i sin hovedanførsel om at enkelte typer lovovertredelser ikke tilfredsstiller proporsjonalitetskravet for DNA-registrering, idet informasjon om en persons DNA primært er egnet til å avdekke seksual-, volds- og vinningsforbrytelser.

– Skattesvik er en form for vinningsforbrytelse, og det kan etter lagmannsrettens vurdering ikke være verre å bli registrert i DNA-registeret for en godt voksen mann idømt en lengre fengselsstraff for skattesvik, enn en ungdom idømt en kort betinget eller ubetinget fengselsstraff for tyveri, heter det i dommen.

Les også

De lykkes også utenfor idrettsarenaen:

Sjakkstjernen eier aksjer for over 90 mill.

Da saken gikk for retten, trakk også staten frem at “statistisk materiale utarbeidet av SSB viser at det er en relativt høy tilbakefallsprosent, også for de som er dømt for skattesvik”.

– I utgangspunktet må det etter lagmannsrettens vurdering kunne legges til grunn at det er større sannsynlighet for at personer som er idømt fengselsstraff vil forgå seg på nytt, enn personer som ikke har et strafferegister. Dette må også gjelde ved vinningsforbrytelser, også der de straffbare handlinger det er tale om gjelder skattesvik, kommer det videre frem i dommen.

Les også

Milliardær Morten Angelil led nederlag i lagmannsretten:

Tapte DNA-strid mot staten

– Egnet for Høyesterett

Lagmannsretten la også til grunn at sannsynligheten for at registrering av Angelils DNA vil bidra til å oppklare senere lovbrudd, er liten.

– I dette perspektivet – og hensett nasjonalstatens skjønnsmargin – er det etter lagmannsrettens syn noe tvilsomt om inngrepet overfor Angelil er nødvendig i et demokratisk samfunn, og dermed proporsjonalt, hvis registreringen i praksis er evigvarende slik som anført av Angelil.

Lagmannsretten har likevel kommet til at registreringen i dette tilfelle ikke innebærer en krenkelse av Den europeiske menneskerettskonvensjon, heter det avslutningsvis i dommen.

Advokat John Christian Elden, som representerer Morten Angelil, sier at de er fornøyd med at lagmannsretten gir uttrykk for tvil om DNA-lagringen er lovlig.

– Og at retten finner at det neppe er nødvendig med lagring ut fra reglene i menneskerettskonvensjonen. Vi er uenige i konklusjonen når de likevel frifinner staten, men dommens begrunnelse gjør den godt egnet til høyesterettsmat, fortsetter Elden.

Advokat Knut-Fredrik Haug-Hustad hos regjeringsadvokaten, som representerer staten i saken, kommenterer dommen på følgende måte:

– DNA-registrering er viktig for å oppklare og forebygge kriminalitet, og staten er tilfreds med at lagmannsretten har vurdert den aktuelle registreringen på samme måte som riksadvokaten, sier advokaten.


Les også:

Sjømannskirken på Bygdøy blir til enebolig:

Pusser opp for 70 millioner

Rehabiliteringen av den gamle Sjømannskirken, som Hans Øivind Nordvik kjøpte i 2014, nærmer seg slutten. Men nå pålegges eiendomsutivkleren å fjerne en del av en brygge, samt en mur og et gjerde av kommunen.

4 min lesetid

Led et sviende nederlag i tingretten:

Berg tar omkamp med Thon

I 2017 saksøkte Carl Berg og Coop Sørvest Olav Thon for 456 millioner kroner. I tingretten led Berg-leiren et fullstendig nederlag og ble dømt til å betale Thon seks millioner. Berg vil ha omkamp, og ankesaken begynner i september.

2 min lesetid

Andre leser også: