Kapital

Inside

Pressens faglige utvalg uttaler

Publisert:17. desember 2018

Kapital har opptrådt kritikkverdig på punkt 4.14 i Vær Varsom-plakaten i forbindelse med omtale av  Nobel-komiteens leder Berit Reiss-Andersen, sammen med tidligere kolleger i et advokatfellesskap, var saksøkt for å ha misligholdt en leieavtale. 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder to nyhetsartikler publisert av Kapital på papir og nett. Første artikkel omtalte at Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen, sammen med tidligere kolleger i et advokatfellesskap, var saksøkt for å ha misligholdt en leieavtale. Artikkelen omtalte i tillegg tidligere «offentlige kontroverser» Reiss-Andersen har vært involvert i. Den andre artikkelen omtalte tingrettens dom og partenes reaksjon på denne.

Les også

Stakk fra uoppsigelig kontrakt

Nobelkomiteens leder saksøkes

Klager er Berit Reiss-Andersen, som mener at Kapitals dekning av rettstvisten var ubalansert, og at den på usaklig vis trakk hennes verv i Nobelkomiteen inn i omtalen. Hun mener også at Kapital på usaklig vis trakk inn tidligere forhold og anklager som var rettstvisten uvedkommende, og som hun ikke fikk imøtegå samtidig. I tillegg mener klager at den andre artikkelen hadde en usaklig negativ vinkling mot henne til tross for at hun ble frifunnet.

Kapital avviser brudd på god presseskikk og mener å ha dekket sakskomplekset saklig og korrekt. At klagers motpart var villig til å uttale seg mer utfyllende enn klager, kan ikke redaksjonen lastes for, fremholder Kapital. Ifølge redaksjonen var det saklig å trekke inn klagers verv og tidligere konflikter fordi det er relevant for offentligheten å få vite hvordan en offentlig valgt tillitsperson skjøtter sin øvrige virksomhet. Etter redaksjonens syn fikk klager anledning til å imøtegå alle sterke beskyldninger av faktisk art.

Les også

Striden mellom Berit Reiss-Andersen og Christian Ringnes fortsetter:

Anker til lagmanns­retten

Pressens Faglige Utvalg merker seg at klager fikk medhold i tingretten, men mener likevel at Kapital måtte kunne omtale de kritiske anførsler til klagers selskap som også var å finne i dommen. PFU finner det heller ikke unaturlig eller usaklig at Kapital oppga at klager også er leder for Nobelkomiteen, både gjennom bildebruk og tekst.

Utvalget anerkjenner at det er relevant for offentligheten å vite hva Nobelkomiteens leder foretar seg i sitt øvrige virke. I den første påklagde artikkelen ble klagers Nobel-verv gitt en fremtredende plass i omtalen av rettstvisten, og utvalget forstår at klager kunne oppleve dette belastende. Utvalget merker seg samtidig at de faktiske forhold knyttet til søksmålet kom frem tidlig i teksten, og PFU kan ikke se at Kapitals innledende fremstilling var så upresis at den innebar et presseetisk overtramp, jf. klagers anførsler om brudd på VVPs punkt 4.1 om saklighet og omtanke, og 4.10 om bruk av bilder i ny sammenheng.

Den første påklagde artikkelen inneholdt også omtale av helt andre forhold klager hadde vært involvert i flere år tidligere. Utvalget oppfatter at Kapital gikk temmelig detaljert inn på forholdene, og mener det er rimelig å lese noen av disse avsnittene som sterke, konkrete beskyldninger mot klager. Kapital brukte ord som «kameraderi», «rolleblanding» og «inhabilitet». At anklagene er blitt omtalt tidligere, betyr ikke automatisk at imøtegåelsesplikten faller bort. I dette tilfellet er det snakk om seks år gamle forhold fra klagers tid som leder for Den Norske Advokatforening. Forholdene ble presentert samlet i tilknytning til en pågående rettstvist, og ble i tillegg ledsaget av redaksjonens egen karakteriserende omtale. Slik utvalget ser det, taler dette samlet sett for at klager burde ha fått tilbud om å imøtegå disse beskyldningene, jf. VVPs punkt 4.14.

Utvalget finner ingenting i det forelagte materialet som tyder på at klager hadde forutsetninger for å vite at artikkelen ville omtale kritikkverdige forhold som lå flere år tilbake i tid og ikke angikk rettstvisten direkte. Følgelig kan ikke utvalget se at klager fikk reell adgang til samtidig imøtegåelse av denne kritikken. Det taler til Kapitals fordel at redaksjonen la inn en tidligere imøtegåelse fra Advokatforeningen og Tilsynsrådet i artikkelen. Utvalget mener imidlertid at uttalelsen, som tilbakeviste kritikken på et overordnet plan, bare i begrenset grad var egnet til å balansere fremstillingen, og uansett ikke veier opp for at klager ikke fikk forelagt disse beskyldningene før publisering.

Kapital har opptrådt kritikkverdig på punkt 4.14 i Vær Varsom-plakaten.

 

Oslo, 27. november 2018

Alf Bjarne Johnsen,

Anne Weider Aasen, Stein Bjøntegård, Liv Ekeberg

Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes, Erik Schjenken


Les også:

Må finansiere Nerdrumskolen med egne malerier:

Nerdrum selger unna egen kunst

Odd Nerdrum selger stadig unna egen kunst for å finansiere driften av Nerdrumskolen. Skolens fremtid avhenger helt av at kunstneren donerer flere verk til stiftelsen.

3 min lesetid

Turgåer ber Fredriksen-tvillingene ta ned ny mur:

Ber Fredriksen-tvillingene rive mur

Etter foreløpig å ha tapt kampen om en ny brygge, har det lykkes John Fredriksens døtre å oppføre en ny mur i strandsonen på deres luksuseiendom på Bygdøy. Det er ikke like populært hos alle.

4 min lesetid

Andre leser også:

Aksjemarkedet er ikke i nærheten av å prise inn Akers oljefremstøt i Ghana:

Sitter på oljeesset

4 min lesetid