Kapital

Ikke bare Tangen som unngikk søkerlisten:

Norges Bank hemmeligholder tre andre søkere

Holder tre til hemmelig: Sentralbanksjef Øystein Olsen har ennå ikke fortalt om alle som var på intervju til stillingen som sjef for Oljefondet.
Publisert:5. mai 2020

I tillegg til Nicolai Tangen intervjuet ansettelsesutvalget i Norges Bank tre andre kandidater til jobben som sjef for Oljefondet som aldri er blitt ført opp på søkerlisten. Norges Bank nekter å utlevere en fullstendig søkerliste der disse tre personene inngår.

Kritikken har haglet mot Norges Bank fra eksperter på Offentlighetsloven når det gjelder det faktum at sentralbanken holdt det skjult til to dager før offentliggjøringen av Nicolai Tangens ansettelse som Oljefondsjef at han var søker til stillingen. 

Sentralbanksjef Øystein Olsen tok litt selvkritikk i et svarbrev til representantskapet i Norges Bank datert 29. april om dette, etter å ha fått en rekke kritiske spørsmål fra bankens kontrollorgan. Men i det tillyste møtet i representantskapet i morgen vil de femten  medlemmene der få en helt ny problemstilling på bordet.

Annonse

 

Skjuler tre søkere

For Kapital kan nå avsløre at det er tre personer som har vært inne på formelle førstegangsintervjuer med ansettelsesutvalget i Norges Bank som ikke er blant de ni som nå står på den offisielle søkerlisten. Og om ledelsen i Norges Bank får det som de vil, så vil de tre heller aldri bli ført opp på den fullstendige søkerlisten.
Slik Norges fremste jussekspert på offentlig forvaltning, professor emeritus Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen, ser det, har det uomtvistelig vært 12 søkere og ikke ni søkere til sjefsstillingen i Oljefondet.

–  Når man intervjuer folk mener jeg at man skal betrakte dem som reelle søkere, sier Bernt til Kapital, og legger til:

– Her har det vært gråsoner, men etter min oppfatning må det være ganske åpenbart at når man kommer så langt at man intervjuer folk så må de betraktes som reelle søkere. 

Norges Bank og Tangen-saken
Behandler saken: Leder av representantskapet i Norges Bank Julie Brodtkorb. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Fem av ni uaktuelle

Det er Norges Bank selv som har fortalt at ansettelsesutvalget 11. og 12. februar hadde syv kandidater inne til førstegangsintervjuer. Det går frem av både en redegjørelse Norges Bank la ut på sine nettsider 20. april, og i svarbrevet til representantskapet datert 29. april.
Samtidig har Norges Bank lagt frem en søkerliste med, til slutt også Tangen, som består av ni personer. En av disse er anonym. Av de ni på søkerlisten har Kapital fått bekreftet fra førstehånds kilder at fem av dem aldri var på noe intervju, men kun mottok et avslagsbrev i posten. Det betyr at kun (maksimalt) fire av de ni som nå står på Norges Banks offentlige søkerliste har vært inne til offisielt førstegangsintervju.
– Avslag! er den korte kommentaren fra Thorbjørn Gaarder (64), som har blitt kjent for at han har som en slags hobby å søke på slike stillinger.

Enkel matematikk

Og for de som kan enkel matematikk så betyr det faktum at (maksimalt) fire av ni på søkerlisten har vært på intervju følgende: At ytterligere tre i øyeblikket ukjente personer for offentligheten, representantskap, storting, og trolig regjering, også har vært intervjuet av Norges Banks ansettelsesutvalg. Og dermed er de facto å regne som søkere når det er snakk om en offentlig stilling som dette.

–  Det ene er hvem som står oppført på den offentlige søkerlisten. Det andre er hvem som er på den fullstendige søkerlisten. Vi må skille mellom de to listene. På den fullstendige søkerlisten skal alle som har vært inne til reell vurdering være oppført. Slik at det er mulig i ettertid å gå tilbake og se hvem som har vært kandidater, og kunne kontrollere og ha meninger om kvaliteten på prosessen, sier professor Bernt i UiB.
Når det gjelder den offentlige søkerlisten, sier han:
– Den offentlige søkerlisten skal også ha med alle søkerne, men da kan de som har bedt om det og fått bekreftelse på det, få navnet sitt anonymisert. Men da skal det foreligge en uttrykkelig beslutning om dette.

Stortinget kan ikke kontrollere

Bernt sier videre at også de som trekker seg fra den offentlige søkerlisten, likevel skal stå på det som kalles den fullstendige søkerlisten.
–  Alle reelle søkere skal stå på den fullstendige søkerlisten for  at det skal være mulig for organer som Stortinget og andre kontrollorganer å gå inn og se på den listen og kontrollere prosessen, konkluderer  Bernt.

Nicolai Tangen er ny sjef i Oljefondet
Nicolai Tangen er ny sjef i Oljefondet, Statens pensjonsfond. Foto: Nina E. Rangøy / NTB scanpix

Behandler saken

Kapital tok kontakt med lederen for Norges Banks representantskap, Julie Brodtkorb, om saken. Etter det fikk Kapital en SMS fra Brodtkorb om at sekretariatet hennes hadde oppdaget det samme, og hun ber om å bli sitert på følgende:
“Representantskapet fortsetter behandlingen av saken onsdag. En del av saken er å se om det er begått brudd på offentlighetsloven. Det er isåfall alvorlig”.

 

Avslag på innsynsbegjæring

Kapital har krevd innsyn i hvem de tre ukjente søkerne er, men har alt fått avslag på grått seddelpapir av sentralbanken:
“Vi viser til din begjæring om innsyn i navn på personer som ble intervjuet av ansettelsesutvalget i forbindelse med ansettelsen av ny daglig leder i Norges Bank Investment Management. Det følger av § 25 første ledd i offentliglova at dokumenter i saker om tilsetting i offentlig tjeneste kan unntas fra innsyn. Unntak fra dette er innsyn i søkerlister, se annet ledd første punktum. Norges Bank finner ikke å kunne etterkomme begjæringen om innsyn i dokumenter som gjelder ansettelsen. Dette er å anse som dokumenter i sak om tilsetting etter offentliglova § 25 første ledd”, heter det i avslaget.

 

Krever søkerlisten

Kapital har deretter prøvd seg på en ny vri: Bladet har krevd innsyn i den fullstendige søkerlisten. Da må Norges Bank enten levere ut en liste med tolv personer, der fire, vedkommende som alt var gitt anonymitet og de tre hemmelige, er sladdet for navn og alder. Eller så må Norges Bank avvise at disse tre har vært å anse som søkere, til tross for det faktum at de har vært inne til førstegangsintervju. Merk her at det Norges Bank selv som bruker denne betegnelsen, og ikke at de bare har vært i samtaler med hodejegerfirmaet.
 Hodejegerne i Russell Reynolds hadde, igjen ifølge Norges Bank, hele 18  personer inne til samtaler. Disse har selvsagt hverken Kapital, eller juseksperten Bernt, regnet som søkere. Det gjelder kun kun de syv som har vært inne til formelt førstegangsintervju, i tillegg til de fem på  den offentlige søkerlisten som fikk avslag rett hjem i posten.

 

To aktuelle kandidater

Førstegangsintervjuene fant sted 11. og 12. februar, knappe ti dager før den offisielle søknadsfristen var løpt ut. Allerede 13. februar var det klart at kun to av søkerne, Tangen og en til av de syv, gikk videre til annengangsintervju:
“Etter gjennomført førstegangsintervju hadde ansettelsesutvalget en diskusjon av hvilke av de syv kandidatene som i størst mulig grad oppfylte kravspesifikasjonen for stillingen. To av kandidatene ble valgt ut for dybdeintervju og fikk oversendt en caseoppgave”, heter det i Norges Banks egen redegjørelse.

Men selv om Tangen allerede da søknadsfristen gikk ut 21. februar var den ene av to gjenstående kandidater, kom hans navn ikke med på søkerlisten som Norges Bank offentliggjorde 25. februar. Der stod det åtte personer, hvorav altså en som fikk sitt navn og alder unntatt fra offentlighetens innsyn.

“Ansettelsesutvalget møtte deretter begge kandidatene til andregangsintervju i RRA sine lokaler 3. og 4. mars. (…) Etter dette oppsummerte og besluttet ansettelsesutvalget den prioriterte rekkefølgen på de to gjenstående kandidatene”, heter det i Norges Banks svarbrev til representantskapet.

 

Søker først 5. mars?

Torsdag 5. mars presenterte så ansettelsesutvalgets leder, sentralbanksjef Øystein Olsen, de to kandidatene for  Norges Banks hovedstyre i plenum. Og styret støttet enstemmig innstilling om at Tangen var å foretrekke av de to. 
 
I selvkritikken Øystein Olsen tar overfor representantskapet er det først på denne datoen, da hovedstyret hadde gitt sin tilslutning til Tangen, at sentralbanksjefen mener Tangen var blitt en søker.
“På denne bakgrunn kan det argumenteres for at Tangen i hvert fall var å anse som en reell søker til stillingen ved hovedstyrets behandling den 5. mars slik at han skulle blitt påført søkerlisten rundt dette tidspunktet. På dette tidspunktet var han ikke bare vurdert som kvalifisert, men han hadde også kompetansemessig blitt vurdert opp mot, og rangert foran, andre kandidater. Vi erkjenner at vi i dette tilfellet har påført Tangens navn for sent på den offentlige søkerlisten”, skriver Olsen i sitt brev til representantskapet.

Men mye tyder på at at i alle fall Tangen anså seg som en reell søker mye tidligere, for å si det mildt. Det britiske advokatfirmaet ga, på oppdrag fra Tangen, alt 20. februar en ni siders svært detaljert redegjørelse for hvordan Tangens privatøkonomi er organisert, og hvordan den kan organiseres for å komme i overensstemmelse med Norges Banks krav.

Ubesvarte spørsmål

Kapital har stilt følgende to spørsmål til Norges Bank:

1) Hvordan kan Norges Bank forsvare å intervjue personer som dere aldri har ført opp på søkerlisten?

2) Når prosessen går fra sonderinger av hodejeger (intervjuet 18 kandidater) til førstegangsintervjuer av syv personer gjort av et offisielt nedsatt ansettelsesutvalg er ikke alle de syv da å anse som en jobbsøker? Hvis dere mener de ikke er det, så forklar gjerne?

Kapital har foreløpig ikke mottatt noen svar på disse spørsmålene. I en SMS fra kommunikasjonsavdelingen i Norges Bank vises det til svarbrevet som Hovedstyret har gitt representantskapet, og Norges Bank ber om at Kapital siterer derfra. Noe vi selvsagt imøtekommer umiddelbart:

«Det er en skjønnsmessig vurdering når search-kandidater er å anse som reelle søkere til en stilling og dermed skal påføres offentlig søkerliste. Det er i all hovedsak praksis fra Sivilombudsmannen som er egnet til å belyse denne vurderingen. Praksis viser at det blant annet skal legges vekt på om samtalene med kandidaten(e) bærer preg av kvalifikasjonsvurderinger og dermed går lengre enn å avklare en eventuell interesse for stillingen”, skriver Norges Bank i et avsnitt i svarbrevet til representantskapet.

I et annet heter det:

“Dersom noen av de aktuelle kandidatene som RRA var i dialog med skulle blitt inkludert i søkerlisten på et tidligere tidspunkt, er det grunn til å tro at samtlige ville bedt om unntak fra offentlighet jf. offl. § 25 annet ledd. En slik begjæring ville etter all sannsynlighet blitt innvilget og de ville dermed blitt påført søkerlisten med angivelse av kjønn”, heter det blant annet i Norges Banks svarbrev.

Men i dette siste avsnittet vises det dog kun til de som Russell Reynolds var i samtaler med, og ikke de tre ukjente som ansettelsesutvalget hadde inne til formelle førstegangsintervjuer.

Hvorfor tre stykker

Kapital har fått bekreftet at fem av de ni på den endelige offentlige søkerlisten ikke kom på intervju. Og vi går ut fra at alle de andre fire andre var på førstegangsintervju. I tillegg til Tangen gjelder det Oljefondets nestkommanderende Trond Grande selvsagt. I tillegg går vi ut fra av avdelingsdirektør Olav Andreas Bø i Norges Bank var på intervju. I sentralbankens retningslinjer heter det at interne søkere alltid skal få komme på intervju. Og vi går ut fra at den siste, anonyme søkeren var på intervju. Hvis vedkommende ikke var interessant ville han nok aldri fått være anonym. Og dermed sitter vi altså igjen med tre stykker som var på intervju, men som aldri er blitt ført opp på noen søkerlister.

 

Snorre Storset var aktuell likevel?

Dagens Næringsliv slo stort opp 27. februar at Nordea Norges sjef Snorre Storset var en av kandidatene til jobben som sjef for Oljefondet. Avisen skrev da at Storset var den ene anonyme søkeren på den offentlige søkerlisten. Da rykket  Norges Bank ut og avviste at Storset var den anonyme personen på søkerlisten.

“Norges Bank avviser at det er Nordea-sjefen som er personen som er anonymisert på søkerlisten, slik DN skrev i en tidligere versjon av saken. Men DN har fra flere uavhengige kilder at Snorre Storset, sjef for Nordea i Norge, er en søker. Kommunikasjonsdirektør Runar Malkenes vil ikke kommentere «spekulasjoner om at Storset er koblet til søkeprosessen”, skrev DN i en oppdatert versjon av sitt nyhetsoppslag.

Norges Banks avvisning av at Storset var den anonyme søkere gjorde at mange trodde DN hadde bommet helt. Men gitt det Kapital kan fortelle i dag, så er det ikke usannsynlig at Storset var blant de tre ukjente på førstegangsintervjet. Men han kan selvsagt også ha vært bare en av de 18 som hodejegerne i Russell Reyonolds gjennomførte samtaler med.

 


Andre leser også: