Kapital

Næringsliv ·  Travkusk og moms:

Startpenger og premier er momspliktig

Avgiftspliktig? Høyesterett synes ikke å ha vært i særlig tvil om at startpenger er avgiftspliktige. Spørsmålet om avgiftsplikt for kuskens andel i premier er vanskeligere. Her fra Oslo Grand Prix på Bjerke Travbane. Eirik Stenhaug / Equus NTB scanpix
Publisert:17. juni 2019

Travkusker får gjerne penger for å stille opp i travløp og ofte andel i premier som hesten vinner i konkurranser. Er det moms på slikt?

Dette måtte Høyesterett ta stilling til i en dom avsagt 12. februar i år. Avgiftsmyndighetenes praksis var uklar når det gjaldt premier, så det var behov for avklaring. Det springende punkt i saken var om det forelå “omsetning” i momsreglenes forstand. Merverdiavgiftsloven (§ 1-3, 1. ledd bokstav a) definerer omsetning som “levering av varer og tjenester mot vederlag”.

– Spørsmålet om avgiftsplikt på premieandelen ble altså avgjort på grunnlag av at kusken leverte en tjeneste til hesteeieren.

Startpenger

Den avgiftspliktige i saken var travtrener og kusk og var registrert som merverdiavgiftspliktig næringsdrivende. Når han stilte opp i travløp som kusk, mottok han et beløp som startpenger. Dette ble utbetalt av travselskapet, og størrelsen ble fastsatt etter en slags forhandling mellom kusken og travselskapet. Den aktuelle kusken hadde krevd og fått 400 kroner pr. start.

Annonse

Høyesterett synes ikke å ha vært i særlig tvil om at startpengene (oppsittpengene) var avgiftspliktige. Kusking var utvilsomt en tjeneste i momsreglenes forstand (det omfatter “det som kan omsettes og som ikke er varer”). Og startpengene måtte, etter førstvoterendes mening, anses som “vederlag som utbetales til kusken for å starte i travløp”. Dette stemte også med fast forvaltningspraksis.

Selv om saken gjaldt en travkusk og ikke andre idrettsutøvere, er det neppe tvil om at Høyesteretts resonnement er treffende også for andre idrettsutøvere som er næringsdrivende, for eksempel profesjonelle friidrettsutøvere.

Premier

Spørsmålet om avgiftsplikt for kuskens andel i premier er vanskeligere. For premier hadde Skattedirektoratet alt i 2001 gitt uttrykk for at premier som følger av regelverket for løpet, ikke er avgiftspliktige. Førstvoterende utlegger dette slik at ”idrettsutøveren ikke leverer noen motytelse ved å oppnå en bestemt plassering”. Om derimot kuskens rett til andel i premien er basert på en avtale med hesteeieren, antok direktoratet at kuskens andel av premien måtte anses avgiftspliktig, fordi det hadde karakter av et (resultatbasert) vederlag for kusketjenester ytet til eieren. Det hører med til bildet at premie som tilfaller hesteeieren, ikke er momspliktige fordi eieren ikke anses å ha ytet noen tjeneste som premien er vederlag for.

Spørsmålet var derfor om kuskens andel av premien fulgte av regelverket for travløpene eller av avtale med hesteeieren. Kusken anførte at han fikk sin andel av premien utbetalt direkte fra travselskapet og at dette talte for avgiftsfrihet. Dette overbeviste imidlertid ikke Høyesterett. Etter travselskapets regler var det hesteeieren som hadde krav på premien. Når kusken likevel skulle ha noe av den, måtte dette være basert på en avtale mellom hesteeier og kusk. Dermed var det avgjørende synspunktet at premieandelen “må anses som et vederlag for den tjenesten kusken leverer ved å kuske hesten i travløp”, som førstvoterende formulerer det. Travselskapets funksjon var bare å stå for det praktiske oppgjøret. Kuskens andel av premien var altså avgiftspliktig.

Saken gjaldt premier i 2014 og deler av 2015. I 2017 ble travselskapets regler endret, slik at kuskens rett til andel i premier nå følger direkte av reglene. I en kommentar til dommen, datert 20. mai i år, gir Skattedirektoratet uttrykk for at når det nå er travselskapet og ikke hesteeieren som er debitor for kuskens krav på andel av premie, er det ikke tilstrekkelig sammenheng mellom kuskens tjeneste og premien til at det foreligger avgiftsplikt. På dette punktet ser det derfor ut til at dommens resultat får et relativt kortfattet liv.

– Selv om saken gjaldt en travkusk og ikke andre idretts­utøvere, er det neppe tvil om at Høyesteretts resonnement er treffende også for andre idretts­utøvere.

Usaklig forskjellsbehandling?

Kusken hadde subsidiært anført at vedtaket om avgiftsplikt for ham innebar usaklig forskjellsbehandling, fordi andre kusker i adskillig grad ikke var blitt avgiftsberegnet. Men han nådde ikke frem med dette heller. Praksis var ikke entydig. I endel tilfeller var det ikke beregnet avgift, men oftest skyldtes dette at spørsmålet ikke var blitt reist. Skattedirektoratet hadde fastholdt sin oppfatning siden 2001, og Klagenemnda for merverdiavgift hadde ikke gitt de avgiftspliktige medhold i noen saker.

Andre idrettsutøvere

Spørsmålet om avgiftsplikt på premieandelen ble altså avgjort på grunnlag av at kusken leverte en tjeneste til hesteeieren. I de fleste andre idretter finnes det ingen parallell til hesteeieren; det gjelder for eksempel i friidrett. Konsekvensen må være at premier som disse får i konkurranser, ikke er merverdiavgiftsplikt­ige. Men startpenger må være avgiftspliktige også for dem. Dette er vederlag for den tjenesten som består i at idrettsutøveren stiller opp i stevnet.

Inntektsskatt

Høyesterettssaken gjaldt merverdiavgift. For inntektsskatt må resultatet bli et annet. For i inntektsskatten er det avgjørende om fordelen (premien) kan anses “vunnet ved virksomhet”, ikke om den er resultat av en omsetning. Profesjonelle idrettsfolk er virksomhetsutøvere, og premier (og startpenger) er utvilsomt vunnet ved denne virksomheten. 


Les også:

Norges rikeste har 380 mrd. i utlandet:

Den store skatteflukten

Verdiene på listen over Norges 400 rikeste som kontrolleres av skatteflyktninger har økt markant de siste årene. – Jeg har spart et betydelig beløp i skatt, sier den London-bosatte milliardæren Peter T. Smedvig.

11 min lesetid

Rikingenes forsvinningsnumre:

De 50 rikeste krymper formuen med 640 mrd.

En rekke av Norges aller rikeste “tryller” bort mesteparten av formuen på ligningen. Mye forsvinner i verdsettelsesrabatter for unoterte driftsmidler og eiendom. Men betydelige summer har også funnet veien til et skattehull som regjeringen nå vil tette.

10 min lesetid

Andre leser også:

# Torsdag 5.desember 2019

Ukens vintips: Perlende trender

Følg med hver torsdag kl 13:00. Viner som begeistrer vinjournalist Svein Lindin legges til grunn for ukens vintips.

23 min lesetid