Kapital

Norske og utenlandske PE-fond investerte i fjor bare 544 millioner kroner i norske selskaper som er i venturefasen, og antall investeringer var det laveste på minst ti år. I 2017 var kapitaltilfanget til norske selskaper i venturefasen 30 prosent lavere enn i 2016, og til sammenligning fikk norske selskaper i venturefasen tilført hele 1,9 milliarder kroner for ti år siden. Det viser ferske tall fra Norsk Venturekapitalforening.

Det går heller ikke mye kapital til norske såkornsbedrifter, selv om det i 2017 ble et kraftig oppsving (se tabell) fra 2016. Nå ligger det et forslag på bordet i Næringsdepartementet fra Kapitaltilgangsutvalget som nylig leverte sin rapport. Det går ut på å gi det statlige selskapet Investinor et såkalt fond-i-fond­­mandat på en milliard kroner. Pengene skal øremerkes til venture- og tidligfasefond, ettersom utvalget er bekymret over tilfanget av langsiktig egenkapital til lovende norske selskaper. I rapporten trekkes det frem at antall norske miljøer som direkteinvesterer i tidligfase-selskaper har falt fra 38 i 2008 til 28 i 2016. Man ser også at det har kommet opp mange flere nye vekstselskaper i Sverige, Finland og Danmark enn i Norge.

 

Les også: Dette må til hvis Norge skal hevde seg

 

Såkorn

– Argentum har jo abdisert i rollen som investor i tidligfasefondKarl Christian Agerup i Oslotech

Abdisert

Flere aktører Kapital har snakket med, mener forslaget om å gi Investinor et nytt fond-i fond-mandat kommer opp fordi Argentum har endt opp som en ren kapitalforvalter. Argentum er statens fond-i-fond- investor og ble opprettet blant annet for å utvikle norske venturekapitalmiljøer.

– Argentum har jo abdisert i rollen som investor i tidligfasefond. Å gi mandatet til Investinor kan være en bra måte å sørge for at statlig kapital kommer inn i disse fondene på, sier administrerende direktør Karl Christian Agerup i katalysatorselskapet Oslotech.

Han får støtte av seniorpartner Herbjørn Skjervold i ventureselskapet ProVenture, som har reist tilsammen 900 millioner kroner i to fond.

– Det har vært mange diskusjoner opp igjennom årene om ikke Argentum bør gjøre det som var deres opprinnelige mandat, som var å profesjonalisere norsk venturekapitalmiljø. Når vi ser at Argentum ikke gjør den jobben, må vi lage en ny struktur for statlige tidligfaseinvesteringer lik den Sverige har gjennom Saminvest. I Sverige investeres det seks ganger så mye i tidligfase som i Norge, sier Skjervold. Tallene Skjervold refererer til kommer frem i EU-studien SEP Monitor 2017.

– Vi spilte inn det forslaget som utvalget langt på vei har lyttet til. Vi mener man må lage en ny fond-i-fondstruktur, profesjonalisere det og kapitalisere det, sier Skjervold. Argentums informasjonsdirektør Ingibjörg Meyer-Myklestadt opplyser at selskapet er postive til at Investinor får dette mandatet. Når det gjelder Argentums mandat, påpeker Meyer-Myklestadt at det blant annet er å “utvikle private equity-markedet gjennom å investere i fond som kan levere konkurransedyktig avkastning, herunder også venturefond”.

Leverte rapport: Kapitaltilgangsutvalgets leder Aksel Mjøs la i begynnelsen av mars frem flere forslag til hvordan tilgangen til kapital i Norge kan bli bedre. Foto: Håkon Jacobsen/NFD

Få nye har fått tillit

Investinor og Argentum er to statlige investeringsselskaper som på ulik måte bidrar med kapital inn til norske oppstartsselskaper. Investinor, som har 4,2 milliarder kroner i forvaltningskapital, har i dag kun mandat til å gjøre direkteinvesteringer i selskaper. Av selskapets forvaltningskapital står 1,25 milliarder urørt på konto i Norges Bank. Det er størsteparten av disse pengene utvalget nå vil øremerke til et fond-i-fond-mandat.

Argentum, som har kommittert i overkant av 13 milliarder kroner, har et fond-i-fond-mandat. Det betyr at selskapet putter penger inn i PE-fond som opprettes av ulike PE-selskaper. Disse fondene investerer i ulike selskaper som befinner seg i ulike livsfaser. Da Argentum ble startet opp på begynnelsen av 2000-tallet, var hensikten blant annet å utvikle det norske venturekapitalmiljøet gjennom å bidra med kapital inn i nye norske venturefond. Argentum har spilt en viktig rolle i oppbygningen av landets største venturemiljøer som startet opp på midten av 2000-tallet. De siste årene har imidlertid selskapet puttet mesteparten av statens penger i PE-fond som investerer i selskaper som er kommet over den såkalte buyout-fasen, hvor det flyter av privat kapital og avkastningen har vært høy. Med unntak av Hadean Ventures, som Argentum nylig puttet penger i, har få nye norske venturemiljøer fått tillit av den statlige aktøren de siste årene.

 

Venturekapital

– Ledelsen vil ikke

Statistikk gjengitt i utvalgets rapport viser at europeiske fond som i perioden 2012–2017 investerte i selskaper i venturefasen, i snitt bare oppnådde rundt halvparten så høy avkastning som fond som investerte i selskaper som hadde kommet noe lenger i utviklingen. Argentums strategi har derfor vært meget lønnsom både for staten og for deler av ledelsen i Argentum, ettersom flere nøkkelpersoner i Argentum har en incentivordning som gjør at de kan parallellinvestere med staten med egne private midler.

– Jeg antar at en av grunnene til at Argentum investerer lite i venturefond er at ledelsen ikke vil. Det blir mindre penger å tjene når ledelsen selv parallellinvesterer, og risikoen i tidligfase vil alltid være høyere enn i PE-fond, sier Agerup.

Meyer-Myklestad opplyser at Argentums andel i venture har vært stabil siden oppstart for femten år siden.

– Et velfungerende kapitalmarked kjennetegnes ved at kapital allokeres til de fondene som kan skape størst verdier. Argentum drives derfor også forretningsmessig og investerer i de fondene som, etter vår vurdering, kan gi konkurransedyktig avkastning, skriver Meyer-Myklestad i en epost.

 

– Jeg ville beholdt Investinors mandat, og økt kapitaltilgangen til Investinor slik at de kan spille en fantastisk rolle som en direktemotor og hjelpe norske selskaper ut i champions league. Trond Riiber Knudsen

Bekymret

Kapitaltilgangsutvalget peker også på at de få miljøene som investerer med god avkastningshistorikk, som for eksempel Argentum, blir oppfattet som signalinvestorer, noe som kan medføre at andre investorer “følger signalinvestorenes analyse og investeringsbeslutning”. Sagt med andre ord kan det fort bli krevende for et nytt fond å tiltrekke seg investorer dersom investorene får vite at fondet har fått nei fra et så kompetent miljø som Argentum.

– Ved eventuelle nyetableringer av norske venturefond eller såkornfond vil det være svært krevende å finne internasjonale og norske investorer som kan tilføre kompetanse, og for mange fond er det i dag få tilgjengelige spesialiserte norske fond-i-fond- investorer, og lite bredde, skriver utvalget i rapporten.

Rører ikke Argentum

Spørsmålet er hvorfor ikke Argentum, som har spesialkompetanse på utvelgelse av PE-fond, kunne blitt pålagt å investere mer penger i venturefond, i stedet for å gi mandatet til Investinor.

– Vår vurdering er at Argentum fungerer godt slik det er og har en viss dreining mot buyout, og da tenker vi at dette passer bedre i Investinor, sier utvalgets leder, førsteamanuensis Aksel Mjøs ved NHH.

– Men fungerer Argentum som et virkemiddel i dag når de investerer så mye i buyout hvor det er god tilgang på privat kapital?

– De gjør jobben og fungerer der. De har hatt en viktig rolle i å utvikle hele PE-området og venture. Vi ønsker at det skal være mer mangfold av offentlige aktører uten å etablere helt nye miljøer, sier Mjøs.

Det nye mandatet kan imidlertid føre til at Investinor får begrensede muligheter til å vurdere nye investeringer, ettersom selskapet allerede har investert 2,2 milliarder kroner. Dersom en milliard går til et fond-i-fond-mandat, er det bare en milliard kroner igjen til oppfølging av eksisterende investeringer og nye investeringer.

– Utfordringen er at en slik overføring raskt kan føre til opphold i nyinvesteringsaktiviteten i Investinor, ettersom det vesentligste av resterende kapital da vil måtte være avsatt til oppfølgingsinvesteringer i dagens portefølje, sier administrerende direktør Haakon Jensen i Investinor. Han uttrykker seg diplomatisk på spørsmålet om hvordan han ser på at Investinor kan ende opp med et utvidet mandat.

– Argentum har en imponerende track record for fond-i-fond-investeringer og kan dermed være en relevant og god forvalter for et nytt venturekapitalmandat. Samtidig ser det ut til at Kapitaltilgangsutvalget har lagt vekt på at de ønsker å skape flere eiermiljøer og kapitalkilder i markedet. Investinor har et tungt kompetansemiljø på direkteinvesteringer i ventureselskaper og en sterk organisasjonskultur. Det gjør oss beredt til å utvide vår portefølje til også å inkludere fond-i-fond som utvalget foreslår – forutsatt at kompetanseporteføljen utvides til å dekke slike investeringer ved siden av dagens organisasjon, sier Jensen.

NæringsministerTorbjørn Røe Isaken Foto: NTB/Scanpix
- Jeg vil avvente høringsrunden før jeg sier noe nærmere om de konkrete forslageneNæringsministerTorbjørn Røe Isaken

Kapitaltilgangsutvalget 

Ble nedsatt av regjeringen Solberg i mars 2017. Utvalgets mandat var å vurdere om det norske kapitalmarkedet fungerer godt, slik at lønnsomme og forventet lønnsomme virksomheter og prosjekter i Norge har tilgang til finansiering. Medlemmene har blant annet inkludert Northzone-gründerTellef Thorleifson, den avgåtte Ferd-sjefen John Giverholt og Maria Borch Helsengreen som tidligere har bakgrunn fra Argentum. 

Utvalgets vurdering av Argentum.
Utvalget anerkjenner at Argentum har vært og er viktig for utviklingen av private equity-markedet i Norge, og at den oppnådde investeringsavkastningen har vært stabilt god. Fra et kapitaltilgangsperspektiv er det positivt at Argentum bidrar med kapital til unoterte selskaper både gjennom buyout og venturekapital. Argentum fremstår i dag primært som en kapitalforvalter av statens formue med vekt på nordisk private equity. I fremtiden er det ikke like opplagt at private equitymandatet, som er forvaltet under markedsinvestorprinsippet bør regnes som en del av virkemiddelapparatet gitt at det private markedet her se ut til å fungere godt.

Veldig imponert

Den tidligere McKinsey-toppen Trond Riiber Knudsen, som nå jobber aktivt som engleinvestor gjennom selskapet TRK Group er skeptisk til å allokere noe av Investinors kapital til et fond-i-fond-mandat.

– Jeg ville beholdt Investinors mandat, og økt kapitaltilgangen til Investinor slik at de kan fortsette å spille en fantastisk rolle som en direktemotor og hjelpe norske selskaper ut i champions league. Så ville jeg hatt en diskusjon med Argentum om deres rolle inn i tidligfase. Jeg vil ikke uttale meg altfor bombastisk om hvor feilen ligger. Den ligger nok noe hos Argentum, det er også nødvendig å få nye høykvalitets- fond i Norge, sier han og tilføyer:

– Derfor mener jeg vi må gjøre det mer attraktivt å etablere venturefond i Norge, og kanskje til og med ha skatteincentiver slik at noen av verdens beste talenter innenfor venture kan komme til Norge og være med på å bygge opp denne plattformen i Norge.

Han mener Investinor er den mest aktive og den mest profesjonelle direkte investeringsplattformen i Norge for såkorn og tidligfase.

– Investinor er veldig kompetente. De er den partneren i Norge vi er mest imponert over. De kan teknologien til selskapene de er investert i og går i dybden. Selskapet har en stor, positiv påvirkning på økosystemet, sier Riiber Knudsen.

Han mener Investinor også er den mest ambisiøse coachen norske start-uper har.

– I dialogen med de norske startup-bedriftene med høyt potensial er det Investinor som snakker om “Champions League”. Investinor har høye ambisjoner for selskapene og jobber tett med mange internasjonale miljøer for å hjelpe norske bedrifter ut i verden tidlig, sier Riiber Knudsen.

Tre miljøer

Innen kort tid kan staten sitte med tre statlige miljøer med et fond-i-fond-mandat. For snart er det nye statlige investeringsselskapet Fornybar, som skal løfte frem fornybar teknologi, i gang. Selskapet har ansatt Siri Kalvig som ny sjef. Mandatet er å gjøre direkteinvesteringer og ha et fond-i-fond-mandat.

– Hva tenker du om at staten nå kan ende opp med tre miljøer med et fond-i-fond mandat?

– Det må være et ytterligere argument for å la Investinor får slippe, sier Riiber Knudsen.

NæringsministerTorbjørn Røe Isaken ønsker ikke å kommentere utvalgets forslag.

– Rapporten er på høring frem til 1. juli, og jeg vil avvente høringsrunden før jeg sier noe nærmere om de konkrete forslagene, sier næringsministeren.


Les også:

TV-serie virvler opp påstander om korrupsjon og hvitvasking:

Heksejakt over Tønnes grav

17 år etter at Tore Tønne begikk selvmord fordi han følte seg maktesløs overfor alle anklagene som haglet mot ham i pressen, beskylder tidligere BA-HR-direktør Kari Breirem – fremstilt som heltinnen Ida i TV2-serien Heksejakt – igjen Tore Tønne både for korrupsjon og hvitvasking.

20 min lesetid

Amerikansk økonom om USAs utfordringer:

– Trump har som Hitler en viss karisma

Den amerikanske økonomen Daron Acemoglu mener at med Donald Trump som president er ikke USA godt nok rustet til å holde følge med Kina i kampen mellom to politiske systemer. 

9 min lesetid

Andre leser også: